Blog page 67                                               

९६

९६ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। तीन ३. नौ ९. छ: / छे ६. पाँच ५. दस १०. आठ ८. एक १. चार ४. दुई २. सात ७.

                                               

२८

२८ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। आठ ८. चार ४. दुई २. नौ ९. पाँच ५. सात ७. एक १. दस १०. छ: / छे ६. तीन ३.

                                               

२३

२३ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। तीन ३. एक १. सात ७. आठ ८. चार ४. दस १०. नौ ९. पाँच ५. छ: / छे ६. दुई २.

                                               

४१

४१ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। नौ ९. आठ ८. सात ७. एक १. तीन ३. दुई २. पाँच ५. छ: / छे ६. दस १०. चार ४.

                                               

७८

७८ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दुई २. आठ ८. पाँच ५. दस १०. चार ४. एक १. छ: / छे ६. सात ७. तीन ३. नौ ९.

                                               

३८

३८ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दुई २. दस १०. पाँच ५. तीन ३. आठ ८. सात ७. नौ ९. एक १. छ: / छे ६. चार ४.

                                               

४७

४७ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ: / छे ६. नौ ९. पाँच ५. सात ७. एक १. चार ४. आठ ८. तीन ३. दस १०. दुई २.

                                               

७५

७५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। नौ ९. आठ ८. चार ४. तीन ३. सात ७. दुई २. दस १०. एक १. छ: / छे ६. पाँच ५.

                                               

८६

८६ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। नौ ९. पाँच ५. तीन ३. दुई २. चार ४. एक १. दस १०. आठ ८. छ: / छे ६. सात ७.

                                               

७३

७३ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ: / छे ६. दस १०. एक १. तीन ३. आठ ८. दुई २. चार ४. पाँच ५. नौ ९. सात ७.

                                               

४४

४४ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। एक १. पाँच ५. छ: / छे ६. चार ४. दुई २. नौ ९. दस १०. आठ ८. सात ७. तीन ३.

                                               

५०

५० देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दुई २. पाँच ५. नौ ९. आठ ८. दस १०. एक १. चार ४. तीन ३. छ: / छे ६. सात ७.

                                               

४३

४३ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। नौ ९. दस १०. एक १. चार ४. छ: / छे ६. तीन ३. दुई २. सात ७. आठ ८. पाँच ५.

                                               

३३

३३ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। सात ७. एक १. दुई २. पाँच ५. चार ४. तीन ३. नौ ९. आठ ८. दस १०. छ: / छे ६.

                                               

४२

४२ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ: / छे ६. तीन ३. दस १०. एक १. सात ७. पाँच ५. दुई २. आठ ८. चार ४. नौ ९.

                                               

४५

४५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। चार ४. आठ ८. पाँच ५. सात ७. दस १०. एक १. तीन ३. छ: / छे ६. नौ ९. दुई २.

                                               

४८

४८ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५. तीन ३. सात ७. दुई २. आठ ८. एक १. नौ ९. चार ४. दस १०. छ: / छे ६.

                                               

५५

५५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दुई २. आठ ८. छ: / छे ६. नौ ९. एक १. तीन ३. सात ७. दस १०. चार ४. पाँच ५.

                                               

३०

३० देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। आठ ८. चार ४. सात ७. तीन ३. दुई २. दस १०. नौ ९. पाँच ५. छ: / छे ६. एक १.

                                               

९७

९७ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। एक १. छ: / छे ६. दुई २. दस १०. तीन ३. नौ ९. चार ४. सात ७. पाँच ५. आठ ८.

                                               

२७

२७ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५. दस १०. आठ ८. एक १. तीन ३. नौ ९. सात ७. छ: / छे ६. चार ४. दुई २.

                                               

८९

८९ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। एक १. छ: / छे ६. दस १०. सात ७. पाँच ५. नौ ९. आठ ८. तीन ३. चार ४. दुई २.

                                               

६०

६० देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दुई २. तीन ३. नौ ९. आठ ८. एक १. पाँच ५. दस १०. छ: / छे ६. चार ४. सात ७.

                                               

९८

९८ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ: / छे ६. आठ ८. दुई २. तीन ३. नौ ९. सात ७. चार ४. एक १. पाँच ५. दस १०.

                                               

२४

२४ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। आठ ८. छ: / छे ६. पाँच ५. सात ७. एक १. नौ ९. तीन ३. चार ४. दस १०. दुई २.

                                               

९४

९४ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५. छ: / छे ६. सात ७. दस १०. नौ ९. एक १. आठ ८. तीन ३. चार ४. दुई २.

                                               

३५

३५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५. नौ ९. एक १. दस १०. छ: / छे ६. तीन ३. सात ७. दुई २. आठ ८. चार ४.

                                               

२१

२१ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। चार ४. आठ ८. छ: / छे ६. दुई २. एक १. सात ७. तीन ३. दस १०. पाँच ५. नौ ९.

                                               

९२

९२ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ: / छे ६. एक १. सात ७. पाँच ५. दस १०. आठ ८. नौ ९. तीन ३. दुई २. चार ४.

                                               

४०

४० देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। एक १. छ: / छे ६. आठ ८. पाँच ५. दस १०. तीन ३. चार ४. सात ७. नौ ९. दुई २.

                                               

९३

९३ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ: / छे ६. चार ४. तीन ३. दस १०. नौ ९. सात ७. दुई २. एक १. पाँच ५. आठ ८.

                                               

५१

५१ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दस १०. छ: / छे ६. आठ ८. सात ७. एक १. तीन ३. पाँच ५. नौ ९. चार ४. दुई २.

                                               

६२

६२ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। तीन ३. दुई २. नौ ९. आठ ८. दस १०. सात ७. चार ४. पाँच ५. छ: / छे ६. एक १.

                                               

६८

६८ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। चार ४. आठ ८. पाँच ५. सात ७. एक १. तीन ३. छ: / छे ६. दस १०. दुई २. नौ ९.

                                               

७०

७० देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। चार ४. सात ७. छ: / छे ६. दुई २. पाँच ५. नौ ९. तीन ३. एक १. आठ ८. दस १०.

                                               

५७

५७ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। चार ४. दुई २. छ: / छे ६. एक १. तीन ३. पाँच ५. नौ ९. आठ ८. सात ७. दस १०.

                                               

६४

६४ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। नौ ९. दुई २. आठ ८. पाँच ५. तीन ३. एक १. सात ७. दस १०. चार ४. छ: / छे ६.

                                               

१२

१२ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दुई २. दस १०. छ: / छे ६. पाँच ५. आठ ८. सात ७. एक १. तीन ३. नौ ९. चार ४.

                                               

९५

९५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। आठ ८. सात ७. पाँच ५. दस १०. एक १. नौ ९. दुई २. छ: / छे ६. तीन ३. चार ४.

                                               

४९

४९ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। एक १. छ: / छे ६. आठ ८. दस १०. दुई २. तीन ३. पाँच ५. नौ ९. चार ४. सात ७.

                                               

१५

१५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। तीन ३. नौ ९. दस १०. पाँच ५. छ: / छे ६. सात ७. एक १. आठ ८. चार ४. दुई २.

                                               

८१

८१ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दस १०. सात ७. दुई २. पाँच ५. एक १. छ: / छे ६. आठ ८. तीन ३. नौ ९. चार ४.

                                               

५२

५२ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। नौ ९. चार ४. एक १. आठ ८. पाँच ५. दुई २. छ: / छे ६. तीन ३. सात ७. दस १०.

                                               

६९

६९ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५. आठ ८. सात ७. तीन ३. छ: / छे ६. नौ ९. दुई २. एक १. चार ४. दस १०.

                                               

६५

६५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। तीन ३. आठ ८. दस १०. दुई २. चार ४. पाँच ५. नौ ९. एक १. छ: / छे ६. सात ७.

                                               

८३

८३ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५. चार ४. नौ ९. दुई २. तीन ३. एक १. सात ७. आठ ८. छ: / छे ६. दस १०.

                                               

७७

७७ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। आठ ८. एक १. सात ७. तीन ३. पाँच ५. छ: / छे ६. नौ ९. दुई २. दस १०. चार ४.

                                               

५३

५३ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ: / छे ६. तीन ३. एक १. दुई २. सात ७. आठ ८. पाँच ५. दस १०. चार ४. नौ ९.

                                               

३६

३६ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५. सात ७. दुई २. दस १०. चार ४. नौ ९. एक १. आठ ८. तीन ३. छ: / छे ६.

                                               

५८

५८ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। एक १. दस १०. पाँच ५. चार ४. सात ७. नौ ९. तीन ३. आठ ८. छ: / छे ६. दुई २.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →