Back

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय - क्रिकेट. एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटक एकटा स्वरूप छी । जे दुई क्रिकेट टिमक बिचमे प्रत्येक टिम ५० ओभरक खेल खेलैत अछि । क्रिकेट ..एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय
                                     

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटक एकटा स्वरूप छी । जे दुई क्रिकेट टिमक बिचमे प्रत्येक टिम ५० ओभरक खेल खेलैत अछि । क्रिकेट विश्वकप एहि ढाँचामे खेलल जाइत अछि । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचके लिमिटेड ओभर इन्टरनेसनल क्रिकेट सेहो कहल जाइत अछि कियाकी दुनु टिमक बीच सिमित ओभरक क्रिकेट म्याच खेलल जाइत अछि ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय खेलक विकास २०अम शताब्दीक अन्तमे भेछल । पहिल एकदिवसीय म्याच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउन्डमे ५ जनवरी १९७१ क दिन अस्ट्रेलिया आ इङ्ल्यान्डक बीच खेलल गेछल । ई दुनु टिम बीच चालू तेसर टेस्ट म्याचक पहिलो तीन दिन वर्षा सँ प्रभावित भेला बाद खेल अम्पायर तथा रेफ्री म्याचके समाप्त करैक निर्णय केलक आ ओहि म्याचक स्थानमे ६ बल प्रति ओभरक प्रत्येक टिमक लेल ४० ओभरक एकदिवसीय म्याच करैक निर्णय केलक । एहि प्रकार एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचक जन्म भेल । अस्ट्रेलिया ई म्याच ५ विकेट सँ जित इतिहास बनेलक ।

                                     
 • क र क ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ओ एक मध यम त ज बलर छ ओ अपन क र क ट कर यरम क ल ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य म य च
 • र पम अस ट र ल य क ल ल ज इत अछ अस ट र ल य क र क ट ट म अखन धर एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टक व श वकप क र क ट ब र ज त च कल अछ र कर ड स ESPNcricinfo
 • ओ इन ड यन प र म यर ल गम ह ल म म बई इन ड यनस स ख ल न अछ ओ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टम एक इन ङम सर व ध क रनक क र त म न बन एल अछ ओ सन
 • क र क टर तथ अभ न त य गर ज स हक प त र छ य वर ज भ रतक तरफस एकद वस य अन तर र ष ट र य म य चक स र व त सन म क लक तह न सन म ट स ट क र क टम
 • Choudhary जन म अक ट बर एक प र व भ रत य मह ल एकद वस य क र क ट ख ल ड अछ ज भ रतक अन तर र ष ट र य मह ल क र क ट ट मक ल ल ख ल त अछ ओ द ह न ह तस
 • ब ह क पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य म क बल इन टरन शनल क व र द ध ज न क ह व म ख लन छल आ पह ल ट व न ट - ट व न ट अन तर र ष ट र य म य च अगस त
 • आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल त छल फ वज ह घर ल क र क ट तम लन ड क ल ल ख ल त छल ओ क ल अपन क र यरम ट स ट आ अन तर र ष ट र य वनड
 • न यन त र त ई ट म अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदक प र ण सदस य र ष ट र छ प क स त न क र क ट ट म ट स ट, एकद वस य तथ ट - ट व न ट अन तर र ष ट र य क र क ट म य चम
 • ट व न ट अन तर र ष ट र य ट आई उच च रण ट ट व न ट आई क र क टक एकट र प छ ज द ई र ष ट र य क र क ट ट म ब च ख लल ज इव ल ओभरक एक प रत य ग त छ
 • कन फ र न स अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदक अवध रण गठन क नए छल इङ ल य न ड आ अस ट र ल य ब च सन जनवर म पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य म य च ख लल
                                     
 • क र क ट पर षदक सन स एस स एट सदस य र ष ट र छ हङकङ अपन पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य ख ल सन एस य कपम ख लन छल Chronology of Hong Kong cricket
 • अछ म द तब आब आब ई ख लक एकद वस य स वर प तथ ट व न ट अन तर र ष ट र य अध क ल कप र य अछ ट स ट क र क ट अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदद व र म न यत
 • अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदक एस स एट सदस य र ष ट र छ आ वर तम न अन तर र ष ट र य एकद वस य क रम ङ कम क रमक ट म छ ज क न भ एस स एट सदस य ट मक ल ल
 • ख ल ड छ ज क दशकम भ रतक र ष ट र य मह ल क र क ट ट मक ल ल एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ओ अपन कर यरम क ल वनड म य च ख ल न
 • ट म कs प र व कप त न छ ओ श र ल क क च र म ब य ट सम य न छ ज एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टम रन बन न अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर
 • ख ल ड छ ज भ रत य मह ल क र क ट ट मक ल ल क दशकम ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ओ अपन क र क ट कर यरम क ल ट स ट आ
 • क र क ट ट मस ख ल त कप त नक भ म क स ह न र व ह क नए छल ज य क एकद वस य अन तर र ष ट र य आ ट स ट क र क टम स अध क रन ब न न ए छल Player Profile
 • द य ह त आक रमक ब य ट सम य न आर अफ स प न बलर छ व अपन पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य ख ल सन म ख लन छल आ ट स ट क र क टक स र व त सन म
 • ज इत अछ ओ अपन पह ल प रथम श र ण क र क ट म य च सन म पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च सन म आ ट स ट क र क ट म य च सन म ख लन
 • ख ल ड छ ज भ रत य मह ल क र क ट ट मक ल ल क दशकम ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ड यन भ रत य मह ल ट मक कप त न स ह रहल
 • ह नकर स थ न अग रपङ क त म अछ ओ अस ट र ल य क ल ल ट स ट क र क ट, अन तर र ष ट र य एकद वस य तथ ट क र क टम सहभ ग त जन ब त अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह
 • भ रत य र ष ट र य क र क ट ट मक न यम त ख ल ड छल ओ ट स ट म य च आ एकद वस य म य च ख लन छल ओ म य च फ क स ङ कऽ क रण वर षक ल ल प रत बन ध त कर द ल
 • अन तर र ष ट र य क र क ट म य च अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदद व र न र ध र त कएल ग ल एकद वस य अन तर र ष ट र य म न यत प र प त द ई ट मब च ख लल ज एवल एक
                                     
 • ह नक प क स त नक मह न ब य ट सम य नक र पम द खल ज इत अछ ओ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टम प क स त नक तरफस सर व ध क रन बन ब वल स च म पह ल आ ट स ट
 • ख ल ड छथ ज भ रत य मह ल क र क ट ट मक ल ल कऽ दशकम ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल त छल न ओ अपन क र क ट कर यरम क ल एक ट स ट आ
 • ख ल ड छथ ज भ रत य मह ल क र क ट ट मक ल ल कऽ दशकम ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल त छल न ओ अपन क र क ट कर यरम क ल एक ट स ट आ
 • ज त उबक अलर उन ड ङ प रदर शनक क रण ओ एकद वस य क र क टम बढ य ख ल ड क र पम पर च त छल ब स फ टक ब य ट ङ कर त एकद वस य अन तर र ष ट र यम क र न त ल बs श र य
 • व द य लय द सस र ज य स तर य ट मम ख ल त क नए छल वर तम न समयधर उन एकद वस य अन तर र ष ट र य म य चम सर व ध क रन बन न ह र ख ल ड सभक श र ण म अम स थ नम अछ
 • एक अन तर र ष ट र य मह ल क र क ट ख ल ड छ ओ अल म ड उत तर खण ड र ज यस छ आ घर ल क र क टम उत तर खण डक प रत न धत व कर त अछ एकत ब ष ट एकद वस य अन तर र ष ट र य
 • पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टम श र ल क क ब र द ध शतक बन क क र क ट इत ह सम अस ट र ल य क तर फस ख लत अपन पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य म य चम

Users also searched:

अनतर, षटरय, एकदवस, एकदवसअनतरषटरय, एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय, क्रिकेट. एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय,

...

Однодневный международный матч Форматы крикета.

एक प्रतिभावान बायाँ हाते खेलाडीको रूपमा सम्मानित, जमशेदले पाकिस्तानका लागी दुई टेस्ट, ४८ एकदिवसीय र १८ ट्वेंटी २० अंतरराष्ट्रीय म्याच खेलेका छन् । उनीले २०१२. पूर्व ओपनर नसेर जमशेदलाई दस वर्षको. अहिलेसम्म एउटा पनि आधिकारिक एकदिवसीय क्रिकेट नखेलेको नेपालको शून्य अंक छ । नेपालसँगै नेदरल्याण्ड्स, युएई र स्कटल्याण्ड पनि आईसीसी एकदिवसीय वरीयतामा परेका.

IND VS AUS: India and Australia players will pay request to Dean.

अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले आफ्नो पहिलो खेल नेदरल्याण्डसँग त्रिकोणात्मक टी ट्वान्टी सिरिज र नेदरल्याण्डसंगको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्न. Sri Lanka Cricket: Due to salary controversy bowling coach. उहाँले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अंतरराष्‍ट्रीय समन्वय परिषदको ९ औं विश्व सम्मेलनको भव्य सफताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्मेलनले एनआरएनए नेतृत्व फेर्ने मात्र. एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में अगर. मुख्य समाचार. विरगंजको घन्टाघर चौकमा दिप प्रज्वलन गरी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाइयो कुन कुन समयमा चिया पिउन हुँदैन? आज सोमवारको राशिफल पिडामा छन् वैदेशिक. कुलदीप पर विराट का इशारा On. दिवसका अवसरमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले ललितपुरमा याली आयोजना गरेको छ भने युनेस्को काठमाडौँको सहयोगमा आज एकदिवसीय कार्यशालाको आयोजना गरेको छ । महासङ्घका. बंगलादेशको रेकर्ड जीत, श्रीलंका. Запрос должен включать:.


वनडे: ऑस्ट्रेलिया की 34 On.

Однодневный международный матч в крикете особый формат проведения матча, один из трёх основных форматов. ODI является одной из форм крикета с ограниченными оверами, где длительность матча определяется не временным лимитом, а установленным набором подач. विश्व शिक्षक दिवस मनाइँदै Ratopati. Показаны результаты по запросу. अब तक की शीर्ष 5 महानतम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पारी द. गृहपृष्ठ अंतरराष्ट्रीय. विषयहरु अंतरराष्ट्रीय पछिल्लो नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पहिलो जीत सनसनीपूर्ण म्याचमा नेपाल १ रनले विजयी.

अफगानिस्तानमा आत्मघाती दुई हमला.

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें, तो इस मामले में. एनआरएनएको एसिया प्यासिफिक Lokpath. क्रिकेट टीम एकदिवसीय रैंकिंग में 34 साल बाद पाकिस्तान के लिए 500 अंतरराष्ट्रीय मैच. विश्व रेकर्ड बनाएका रोहितलाई Setopati. एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बिश्वकै कम उमेरमा डेब्यू गर्ने खेलाडी पाकिस्तानका हसन रोहित पौडेल एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिरहेका छन्।.

नेपाल पहिलो पटक आईसीसीकाे Ujyaalo Online.

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में गुरुवार को. वास Chaminda Vaas को तीन टी20 और तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के अलावा​.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →