Back

ⓘ मिजोरम भारतक एकटा उत्तर पूर्वी राज्य छी । सन् २०११ म अहिठामक जनसँख्या लगभग ११ लाख छल । मिजोरमम साक्षरताक दर भारतमा तेश्रो सबैभन्दा बढी ९१.५८% अछि । अहिठामक राजध ..
मिजोरम
                                     

ⓘ मिजोरम

मिजोरम भारतक एकटा उत्तर पूर्वी राज्य छी । सन् २०११ म अहिठामक जनसँख्या लगभग ११ लाख छल । मिजोरमम साक्षरताक दर भारतमा तेश्रो सबैभन्दा बढी ९१.५८% अछि । अहिठामक राजधानी आईजोल छी ।

                                     
  • र जध न छ सन क जनगणन अन स र एतय क जनसङ ख य रहल अछ ई म ज रम र ज यक सबस ठ ल सहर तथ र जध न छ ई सहरम ई र ज यक महत वप र ण प रश सन क
  • न त क र पम उत तर ध क र बन ग ल ओ म व त त आ श क ष मन त र क र पम म ज रम व ध नसभ म श म ल भ ल ह नकर प र ट भ रत य र ष ट र य क ङ ग र स कऽ व ध नसभ
  • र ज यक उत तरम अर ण चल प रद श, प र वम न ग ल य न ड तथ मण प र, दक ष णम म ज रम तथ म घ लय आ पश च मम ब गल द श अवस थ त अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर
  • उत तर भ रतक आस म, स क क म, म घ लय, अर ण चल, त र प र न ग ल ड, मण प र, म ज रम तथ भ ट नस ज डत अछ प र ण य प र व ब ह रक सबस प ग नगर अछ ई नगर स व स थ य
  • एकर उत तर, पश च म आ दक ष णम बङ गल द श स थ त अछ जखन क एकर प र वम असम आ म ज रम स थ त अछ सन म ई र ज यक जनसङ ख य लगभग ल ख हज र छल अगरतल
  • अध न यमद व र व ध न सभ क आक र सदस यसभ स कम भऽ सक त अछ ज न ग व स क क म, म ज रम आ क न द र श स त प रद श प द च र क छ र ज यसभम र ज यप ल सदस यक अल पसङ ख यकसभक
  • अङ ग र ज म घ लय ML श ल ङ ग जनवर अङ ग र ज Khasi म ज रम MZ आइज ल फरबर Mizo, अङ ग र ज ह न द - न ग ल य न ड

Users also searched:

...
...
...