Back

ⓘ बागमती नदी नेपालक एक मुख्य नदी छी । ई नदी बागद्वारसँ उद्गम भ काठमाडौंक किनारमे प्रवाहित होइत अछि । टेकु दोभानमे ई नदी विष्णुमती नदीसँ मिलैत अछि । चोभारक गल्छीसँ ..
बागमती नदी
                                     

ⓘ बागमती नदी

बागमती नदी नेपालक एक मुख्य नदी छी । ई नदी बागद्वारसँ उद्गम भ काठमाडौंक किनारमे प्रवाहित होइत अछि । टेकु दोभानमे ई नदी विष्णुमती नदीसँ मिलैत अछि । चोभारक गल्छीसँ उपत्यका पार कएलाबाद बागमती नदी तराई दिस बहैत अछि । ई नदी धार्मिक दृष्टिकोणसँ सेहो महत्वपूर्ण नदी छी ।

                                     
 • स म न म रहल ज ल छ ई ज ल क प र वम सप तर ज ल बल न नद पश च मम धन ष ज ल कमल नद उत तरम उदयप र ज ल च र पह ड तथ दक ष णम भ रतक ब ह र
 • ज ल सङ घ य ल कत न त र क गणतन त र न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलम रहल क ठम ड उपत यक क त न ज ल सभम स ऐत ह स क तथ प र त त व क र पस
 • त ल स प र ब ज व र ल व ङ, लमह म स क ट आर च रज हर अर अछ र प त नद कऽ न मस य अञ चलक न म करण करल ग ल अछ र प त अञ चल म ट ज ल अछ र क म
 • पर यटक य महत वप र ण स थल छ ई मन द र क ठम ड ज ल क क म प व र ड नम बर म ब गमत नद क क न रम रहल अछ ई मन द र ह क टर जग ग म फ लल अछ पश पत न थक
 • पश च म म स त अञ चल और दक ष ण म भ रत य र ज य उत तरप रद स पर अछ भ र नद कऽ न मस य अञ चलक न म करण करल ग ल अछ भ र अञ चल म ट ज ल अछ ज जरक ट
 • र ज य क ष त रफल: - वर ग क ल म टर औषत लम व ई: - क ल म टर प रवम क श नद सऽ पश च मम बल न ख ल तल क औषत च ड ई: - क ल म टर उत तरम च र पर वतक
 • क ष त रम स त ट म ख य नद सभ अछ ज मह नन द नद गण डक नद क श नद ब गमत नद कमल नद बल न नद आ ब ढ गण डक नद छ Jha, M. 1997 Hindu Kingdoms at
 • अछ ई ज ल म आद व स जनज त क र पम रहल र ई द व स ज त सभ दक ष ण प र व ब गमत नद क न रक आसप स त न - च र स वर ष पह न स बस ब स कर त आएल छल आ फ परव र ग व स
 • भ र कर ण ल र प त स द र - पश च म ञ चल मह क ल स त म च क श ब गमत न र यण गण डक गण डक नद मह क ल National Population and Housing Census 2011 National
 • क श नद एकर प रद श न स प र क त क स म क क ज कर त अछ स म न न तर र प स प रद श न म आठ ज ल सभ अवस थ त अछ ई प रद शक म ख य नद सभ ब गमत नद कमल
 • अछ ग ग नद र ज यक लगभग ब च - ब च बह त अछ उत तर ब ह र ब गमत क श ब ढ ग डक, ग डक, घ घर क समतल म द न अछ स न, प नप न, फल ग तथ क ऊल नद ब ह र म

Users also searched:

...
...
...