Back

ⓘ अमरसिंह थापा नेपालक पश्चिम किलाक सर्वोच्च कमाण्डर छल । ओ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धक समय नेपालक सैनिक जनरल छल । हुनका नेपालक राष्ट्रिय विभूति मानल जाइत अछि । ओ निर्भय ..
                                               

बाग दरबार

बाग दरबार काठमाण्डौमे अवस्थित थापा दरबार छी। दरबार क्षेत्र धरहराक पश्चिम दिश निर्मित उक्त दरबारमे विभिन्न बगैंचा, भवन तथा मन्दिरसभ रहल अछि । अमरसिंह थापा आ भीमसेन थापाक निवास रहल उक्त दरबारके पछिला समयमे शाह वंश आ नेपाल सरकार नियन्त्रणमे लेलक ।

अमरसिंह थापा
                                     

ⓘ अमरसिंह थापा

अमरसिंह थापा नेपालक पश्चिम किलाक सर्वोच्च कमाण्डर छल । ओ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धक समय नेपालक सैनिक जनरल छल । हुनका नेपालक राष्ट्रिय विभूति मानल जाइत अछि । ओ निर्भय, पराक्रमी, युद्धचातुर्य, इमान्दार आ विश्वासी भेलासँ राजा रणबहादुर शाहक शासनकालमे अङ्ग्रेजसभसँ युद्धमे सूदुर पश्चिमाञ्चलक रक्षाक जिम्मा पौने छल । एहि लेल अमरसिंह थापाक अङ्ग्रेज तरफक जनरल अक्टरलोनीद्वारा पैग प्रलोभन देखेला बादो ओ लोभ लालचमे नै फसि राष्ट्रिय हितक सर्वोपरि मानि वीरता पूर्वक अङ्ग्रेजसभ संग लडने छल, एहिलेल हुनका राष्ट्रिय विभूतिक रूपमे सम्मान करल जाइत अछि ।

                                     
  • भ मस न थ प क जन म अगस त म ग र ख क प पलथ कक ग उ म भएल छल व क ज अमरस ह थ प आर सत यपमय क ज ठ प त र छल ब रतबन धक क रमम सर वप रथम भ मस न थ प क
  • क ठम ण ड म अवस थ त थ प दरब र छ दरब र क ष त र धरहर क पश च म द श न र म त उक त दरब रम व भ न न बग च भवन तथ मन द रसभ रहल अछ अमरस ह थ प स न क ज आ
  • बलभद र श ह क र त म न स ह बस न य त द म दर प ण ड अमरस ह थ प भ मस न थ प रणज ग प ण ड म थवरस ह थ प अभ म न स ह र न मगर र ण श सनक लक प रध नस न पत सभ
  • स न ज नक मन द रक ल ल ब घ जम न उपलब ध कर न छल व स म अमरस ह थ प प य ग ड श ल म र ममन द रक न र म ण क नए छल त व स म ट कमगढक
  • य द धम न प लक तर फस लइड क ज अमर स ह थ प क ज बलभद र क वर, सरद र भक त थ प र मक ष ण क वर, क ज उज र स ह थ प क ज ब सर ज ग र ङ लग यतक व रत क अङ ग र ज
  • स वर गव स भ ग ल क क रण ह नकर उत तर ध क र र ज क अत र क त बलभद र, भ मस न थ प अमरस ह जक व र य द घ सभ ई अभ य नक आर व य पक बन लक यद यप भ रतम स म र ज य फ ल रहल

Users also searched:

...