Back

ⓘ राजनपुर जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, राजनपुर शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल १२,३१९ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनु ..
राजनपुर जिला
                                     

ⓘ राजनपुर जिला

राजनपुर जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, राजनपुर शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल १२,३१९ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,१०३,६१८ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                     
 • स य लक ट ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, स य लक ट शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • ख न व ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, ख न व ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • श ख प र ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, श ख प र शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क
 • अटक ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, अटक शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क अन स र
 • चकव ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, चकव ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • सरग ध ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, सरग ध शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • म ल त न ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, म ल त न शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • ल धर ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, ल धर शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • स ह व ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, स ह व ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • भक कर ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, भक कर शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
 • म य व ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, म य व ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क

Users also searched:

...
...
...