Back

ⓘ नारोवाल जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, नारोवाल शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल २,३३७ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुस ..
नारोवाल जिला
                                     

ⓘ नारोवाल जिला

नारोवाल जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, नारोवाल शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल २,३३७ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,२६५,०९७ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                     
  • च न ओट ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, अटक शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • स य लक ट ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, स य लक ट शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • ख न व ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, ख न व ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • श ख प र ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, श ख प र शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क
  • अटक ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, अटक शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क अन स र
  • चकव ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, चकव ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • सरग ध ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, सरग ध शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • म ल त न ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, म ल त न शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • ल धर ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, ल धर शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क

Users also searched:

...
...
...