Back

ⓘ वेहारी जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, वेहारी शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ४,३७३ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार ..
                                               

पाकपत्तन जिला

पाकपत्तन जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, पाकपत्तन शहर छी । सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,२८६,६८० छल ।

                                               

लाहौर जिला

लाहौर जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, अटक शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ६,८५८ अछि। एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

झेलम जिला

झेलम जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, झेलम शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ३,५८७ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,१०३,००० छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

रावलपिण्डी जिला

रावलपिण्डी जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, रावलपिण्डी शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ५,२८६ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या ३,३६३,९११ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

नारोवाल जिला

नारोवाल जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, नारोवाल शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल २,३३७ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,२६५,०९७ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

राजनपुर जिला

राजनपुर जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, राजनपुर शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल १२,३१९ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,१०३,६१८ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

भक्कर जिला

भक्कर जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, भक्कर शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ८,१५३ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,०५१,४५६ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

शेखुपुरा जिला

शेखुपुरा जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, शेखुपुरा शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल १५,९६० अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या २,३२१,०२९ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

गुजरात जिला

गुजरात जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, गुजरात शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ३,१९२ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १,५४७,७७८ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

हाफिजाबाद जिला

हाफिजाबाद जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, म्मम्म शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल २,३६७ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या ८३२,९८० छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

अटक जिला

अटक जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, अटक शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ६,८५८ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १२,७४,९३५ छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

खानेवाल जिला

खानेवाल जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, खानेवाल शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ४,३४९ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या २,०६८,४९० छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

वेहारी जिला
                                     

ⓘ वेहारी जिला

वेहारी जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, वेहारी शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ४,३७३ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या २,६१३,०२० छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                     
  • ख न व ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, ख न व ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • ओक ड ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, ओक ड शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • च न ओट ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, अटक शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • स ह व ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, स ह व ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • स य लक ट ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, स य लक ट शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • म ल त न ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, म ल त न शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • ल धर ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, ल धर शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • चकव ल ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, चकव ल शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क
  • सरग ध ज ल प क स त नक पञ ज ब प र न तक एक ज ल छ एकर प रश सन क म ख य लय, सरग ध शहर छ ई ज ल क क ल क ष त रफल अछ तथ वर ष सन क जनगणन क

Users also searched:

...
...
...