Back

ⓘ टोनी पुरस्कार. नाटक क सर्वश्रेष्ठ नविनिकरण एक नाटक मे एक अग्रणी अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संगीत क सर्वश्रेष्ठ पुस्तक एक संगीत-नाटक मे एक अग्रणी अ ..
                                     

ⓘ टोनी पुरस्कार

 • नाटक क सर्वश्रेष्ठ नविनिकरण
 • एक नाटक मे एक अग्रणी अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
 • संगीत क सर्वश्रेष्ठ पुस्तक
 • एक संगीत-नाटक मे एक अग्रणी अभिनेता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
 • सर्वश्रेष्ठ नाटक
 • सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर
 • एक संगीत-नाटक मे एक अग्रणी अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
 • सर्वश्रेष्ठ संगीत
 • एक नाटक मे एक अग्रणी अभिनेता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
                                     
 • पर क न द र त अछ एकर ट ल भ जनक एक डम प रस क र चलच त रक ल ल ट न प रस क र न टकक ल ल आ ग र म प रस क र सङ ग तक ल ल कऽ बर बर म नल ज एत अछ BBC
 • ज न, एक अम र क अभ न त र छ द ई एक डम प रस क र द ई प र इमट इम एम अव र ड स आर एक ट न अव र ड सह त बह त क प रस क रसभक प र प तकर त छ म य कड रमन ड
 • आब रहल अछ ह नक सन म अर थश स त रम उत क ष ट य गद नक ल ल न ब ल प रस क र प रद न कएल ग ल छल ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र
 • स त ल ग चलच त रम अभ नय आरम भ क नए छल ह नकर अन य त ल ग भ ष क चलच त र ट न छल जह म म ख य अभ न त क र पम रजन क न त आ द न य व जय छल सन म ओ
 •  इन च व य वस य क ख ल ड क र पम ख लसभ ब म - ह त प रश क षक सभ ट न नड ल प रस क र र श य एस आध क र क व बस इट rafaelnadal.com एकल कर यर र कर ड

Users also searched:

...