Back

ⓘ ६ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। दुई २ नौ ९ सात ७ पाँच ५ एक १ तीन ३ दस १० चार ४ छ:छे ..
                                     

ⓘ ६

६ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी।

नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी।

 • दुई २
 • नौ ९
 • सात ७
 • पाँच ५
 • एक १
 • तीन ३
 • दस १०
 • चार ४
 • छ:/छे ६
 • आठ ८
                                     

1. अंकहरू द्वारा लिखल बड संख्यासभ दासमिक पद्धति

 • चौध १४
 • पन्द्र १५
 • सोह्र १६
 • सत्र १७
 • बीस २०
 • अठार १८
 • तेह्र १३
 • उन्नाइस १९
 • एघार ११
 • बाह्र १२
 • बाइस २२
 • पच्चीस २५
 • उनन्तीस २९
 • तीस ३०
 • छब्बीस २६
 • चौबीस २४
 • एक्काइस २१
 • सत्ताइस २७
 • अट्ठाइस २८
 • तेइस २३
 • छत्तीस ३६
 • अडतीस ३८
 • बत्तीस ३२
 • तेत्तीस ३३
 • सैंतीस ३७
 • एक्तीस ३१
 • चालीस ४०
 • चौंतीस ३४
 • पैंतीस ३५
 • उनन्चालिस ३९
 • एकचालीस ४१
 • छयालिस ४६
 • पैंतालिस ४५
 • उनन्चास ४९
 • बयालीस ४२
 • पचास ५०
 • तिर्चालिस ४३
 • चवालिस ४४
 • अडचालीस ४८
 • सत्चालिस ४७
 • सत्ताउन्न ५७
 • उनन्साठी ५९
 • छप्पन्न ५६
 • चौवन्न ५४
 • अन्ठाउन्न ५८
 • बाउन्न ५२
 • एकाउन्न ५१
 • तिर्पन्न ५३
 • साठी ६०
 • पचपन्न ५५
 • सत्तरी ७०
 • चौंसठ्ठी ६४
 • बैसठ्ठी ६२
 • उन्ननसत्तरी ६९
 • पैंसठ्ठी ६५
 • छैसठ्ठी ६६
 • तिर्सठ्ठी ६३
 • एकसठ्ठी ६१
 • अडसठ्ठी ६८
 • सडसठ्ठी ६७
 • तिहत्तर ७३
 • अठहत्तर ७८
 • बहत्तर ७२
 • एकहत्तर ७१
 • छहत्तर ७६
 • चौरहत्तर ७४
 • उनासी ७९
 • सतहत्तर ७७
 • पचहत्तर ७५
 • अस्सी ८०
 • नब्बे ९०
 • अठासी ८८
 • तिरासी ८३
 • सतासी ८७
 • बयासी ८२
 • उनन्नब्बे ८९
 • छयासी ८६
 • एकासी ८१
 • चौरासी ८४
 • पच्चासी ८५
 • सन्तानब्बे ९७
 • पन्च्चानब्बे ९५
 • एक करोड १,००,००,००० १००००००
 • एक लाख १,००,००० १०००००
 • एक हजार १,१०००
 • बयाननब्बे ९२
 • छयानब्बे ९६
 • तिरानब्बे ९३
 • एक सय १००
 • चौरानब्बे ९४
 • अन्ठानब्बे ९८
 • उनान्सय ९९
 • एक्याननब्बे ९१
 • एक अरब १,००,००,००,००० १०००००००००
 • दस खरब
 • नील
 • दस अरब
 • पद्म
 • शङ्ख
 • दस पद्म
 • दस नील
 • खरब
 • दस शङ्ख
 • महाशङ्ख
                                     
 • म र च ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र वर षक अम अध क वर षम अम द न छ स लम अखन आर द न ब क अछ BBC: On This Day द न य य र क ट इम स: अह
 • अप र ल ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक त र ट एक स प र शन गल त अनप क ष त अपर टर म न य अ क नह ह अम द न छ एक स प र शन गल त अनप क ष त
 • वड नम बर चलच त र एक न प ल कथ नक चलच त र छ
 • स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ र क म पश च म भ ग सल य न ड ल प ज म ल म ग ह म ल क ल क ट ज जरक ट
 • त प ल ज ङ ज ल प चथर ज ल ईल म ज ल स ख व सभ ज ल त ह रथ म ज ल धनक ट ज ल भ जप र ज ल ख ट ङ ज ल स ल ख म ब ज ल ओखलढ ग
 • एल न इभ न स जन म ज ल ई अम र कन अश ल ल चलच त र अभ न त र छ आक त अम र क अश ल ल चलच त र अभ न त र सभ
 • क ष त र य वर ग करण अन स र पश च म ञ चल व क स क ष त रक एकट अञ चल छ य अञ चल कऽ ज ल सभम वर ग करण करल ग ल अछ ल म ब न अञ चल कऽ म ख य लय ब टवल छ ग तम ब द ध
 • पश च म ञ चल व क स क ष त रक एकट अञ चल छ य अञ चल कऽ ज ल सभम वर ग करण करल ग ल अछ गण डक अञ चल म ट ज ल अछ ग रख ज ल क स क ज ल लमज ङ ज ल स य ङ ज
 • द सम बर ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक अम द न छ अम ल प वर ष सभ म स लम अखन आर द न ब क अछ ब ब स अह द नम द सम बर इत ह सम आई
 • actions have had to have been made in said month. Sidener, Jonathan द सम बर Everyone s Encyclopedia U - T San Diego, म लस जनवर - म
 • ज नक र न प ल कऽ प र व ञ चल व क श क ष त र मऽ पर ब ल अञ चल छ य अञ चल अन तरगत ज ल सभ पर त अछ य अञ चलकऽ न म क श नद सऽ न म करण करल ग ल अछ स ख व सभ
 • तह न दक ष ण भ गम ह च आ समथर जम न ब स अछ ई ज ल क ग उ प ल क आ नगरप ल क आ प रत न ध सभ क ल ल न र व चन क ष त रम व भ जन कएल ग ल अछ ई

Users also searched:

...
...
...