Back

ⓘ ९ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। तीन ३ पाँच ५ आठ ८ एक १ नौ ९ दुई २ दस १० चार ४ सात ७ ..
                                     

ⓘ ९

९ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी।

नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी।

 • तीन ३
 • पाँच ५
 • आठ ८
 • एक १
 • नौ ९
 • दुई २
 • दस १०
 • चार ४
 • सात ७
 • छ:/छे ६
                                     

1. अंकहरू द्वारा लिखल बड संख्यासभ दासमिक पद्धति

 • अठार १८
 • एघार ११
 • चौध १४
 • उन्नाइस १९
 • बीस २०
 • बाह्र १२
 • सोह्र १६
 • पन्द्र १५
 • सत्र १७
 • तेह्र १३
 • बाइस २२
 • अट्ठाइस २८
 • सत्ताइस २७
 • तीस ३०
 • छब्बीस २६
 • उनन्तीस २९
 • एक्काइस २१
 • पच्चीस २५
 • चौबीस २४
 • तेइस २३
 • तेत्तीस ३३
 • सैंतीस ३७
 • चौंतीस ३४
 • पैंतीस ३५
 • उनन्चालिस ३९
 • एक्तीस ३१
 • बत्तीस ३२
 • छत्तीस ३६
 • चालीस ४०
 • अडतीस ३८
 • एकचालीस ४१
 • चवालिस ४४
 • उनन्चास ४९
 • सत्चालिस ४७
 • पचास ५०
 • तिर्चालिस ४३
 • बयालीस ४२
 • पैंतालिस ४५
 • अडचालीस ४८
 • छयालिस ४६
 • बाउन्न ५२
 • अन्ठाउन्न ५८
 • उनन्साठी ५९
 • चौवन्न ५४
 • एकाउन्न ५१
 • तिर्पन्न ५३
 • साठी ६०
 • छप्पन्न ५६
 • सत्ताउन्न ५७
 • पचपन्न ५५
 • अडसठ्ठी ६८
 • सत्तरी ७०
 • पैंसठ्ठी ६५
 • सडसठ्ठी ६७
 • बैसठ्ठी ६२
 • एकसठ्ठी ६१
 • चौंसठ्ठी ६४
 • तिर्सठ्ठी ६३
 • छैसठ्ठी ६६
 • उन्ननसत्तरी ६९
 • उनासी ७९
 • चौरहत्तर ७४
 • अस्सी ८०
 • एकहत्तर ७१
 • पचहत्तर ७५
 • तिहत्तर ७३
 • सतहत्तर ७७
 • छहत्तर ७६
 • अठहत्तर ७८
 • बहत्तर ७२
 • चौरासी ८४
 • नब्बे ९०
 • सतासी ८७
 • अठासी ८८
 • तिरासी ८३
 • पच्चासी ८५
 • एकासी ८१
 • छयासी ८६
 • उनन्नब्बे ८९
 • बयासी ८२
 • अन्ठानब्बे ९८
 • चौरानब्बे ९४
 • छयानब्बे ९६
 • पन्च्चानब्बे ९५
 • एक्याननब्बे ९१
 • एक अरब १,००,००,००,००० १०००००००००
 • सन्तानब्बे ९७
 • तिरानब्बे ९३
 • एक हजार १,१०००
 • एक करोड १,००,००,००० १००००००
 • उनान्सय ९९
 • एक सय १००
 • बयाननब्बे ९२
 • एक लाख १,००,००० १०००००
 • दस नील
 • नील
 • शङ्ख
 • पद्म
 • खरब
 • महाशङ्ख
 • दस शङ्ख
 • दस पद्म
 • दस खरब
 • दस अरब
                                     
 • द सम बर ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक अम द न छ अम ल प वर ष सभ म स लम अखन आर द न ब क अछ ब ब स अह द नम द सम बर इत ह सम आई
 • स ख व सभ ज ल त ह रथ म ज ल धनक ट ज ल भ जप र ज ल ख ट ङ ज ल स ल ख म ब ज ल ओखलढ ग ज ल उदयप र ज ल झ प ज ल म रङ
 • अम बर ल न ब ल यक लक न म: लउर ल न एल न जन म: म र च एक अम र कन अश ल ल चलच त र अभ न त र आर म ड ल छ आक त अम र क अश ल ल चलच त र अभ न त र सभ
 • फरह न अख तर जन म जनवर एक भ रत य चलच त र न र द शक, पटकथ ल खक, न र म त अभ न त प र श व ग यक, ग तक र आर ट ल भ जन प रस त त छ भ रतक म म बईम
 • अछ जनसङ ख य क आध रम हर क ग व स भ न न भ न न व र डम व भ ज त अछ ज कर सङ ख य औसतम स ब स व कम ह एत अछ न प ल सरक र स थ न य व क स मन त र लय
 • उत तरम च नक त ब बत आर दक ष णम भ रतक उत तर प रद श स थ त अछ स द र - पश च म ञ चलक सदरम क म द प यल छ स द र - पश च म ञ चलम अञ चल आर ज ल अछ न प ल
 • her age? The Times of India, TNN, जनवर म लस मई - म सङ ग रह त, अन त म पह च मई The Hitlist Team ज ल ई Is Tiger Shroff s
 • ज ल क क ष त रफल वर ग क म अछ ई ज ल प रश सन क ह स बस ग व स, इल क न र व चन क ष त रम व भक त अछ Household and population by districts
 • सदरम क म ह लक पञ च वत ग व सम रहल उदयप रगढ न मक ठ मम छल व स ज ठ गत स मह न द र र जम र गक कदम ह स क म उत तर ग ईघ ट न मक स थ नम सदरम क म
 • Nizami fare The Hindu, नवम बर अन त म पह च म र च Paneer tikka & kali dal at Kwality Daily News and Analysis, अगस त अन त म पह च
 • Atkinson: Biography MSN, अन त म पह च फरबर Rowan Atkinson: Biography TV Guide, अन त म पह च फरबर आक त Cite episode इन टरन ट
 • नट ल प र टम य न जन म: ज न एक इजर यल अम र क अभ न त र छ Natalie Portman Weight, Height, Bra Size, Shoe Size, Body, Measurements, Waist

Users also searched:

...
...
...