Back

ⓘ १४ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। एक १ पाँच ५ छ:छे ६ नौ ९ दस १० दुई २ आठ ८ चार ४ सात ..
                                     

ⓘ १४

१४ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी।

नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी।

 • एक १
 • पाँच ५
 • छ:/छे ६
 • नौ ९
 • दस १०
 • दुई २
 • आठ ८
 • चार ४
 • सात ७
 • तीन ३
                                     

1. अंकहरू द्वारा लिखल बड संख्यासभ दासमिक पद्धति

 • उन्नाइस १९
 • बाह्र १२
 • अठार १८
 • बीस २०
 • सत्र १७
 • चौध १४
 • पन्द्र १५
 • तेह्र १३
 • एघार ११
 • सोह्र १६
 • बाइस २२
 • पच्चीस २५
 • छब्बीस २६
 • अट्ठाइस २८
 • तीस ३०
 • चौबीस २४
 • उनन्तीस २९
 • एक्काइस २१
 • सत्ताइस २७
 • तेइस २३
 • तेत्तीस ३३
 • चालीस ४०
 • चौंतीस ३४
 • पैंतीस ३५
 • छत्तीस ३६
 • सैंतीस ३७
 • बत्तीस ३२
 • अडतीस ३८
 • एक्तीस ३१
 • उनन्चालिस ३९
 • तिर्चालिस ४३
 • एकचालीस ४१
 • चवालिस ४४
 • उनन्चास ४९
 • छयालिस ४६
 • अडचालीस ४८
 • बयालीस ४२
 • पैंतालिस ४५
 • पचास ५०
 • सत्चालिस ४७
 • सत्ताउन्न ५७
 • चौवन्न ५४
 • पचपन्न ५५
 • बाउन्न ५२
 • तिर्पन्न ५३
 • उनन्साठी ५९
 • अन्ठाउन्न ५८
 • एकाउन्न ५१
 • साठी ६०
 • छप्पन्न ५६
 • अडसठ्ठी ६८
 • छैसठ्ठी ६६
 • उन्ननसत्तरी ६९
 • तिर्सठ्ठी ६३
 • चौंसठ्ठी ६४
 • पैंसठ्ठी ६५
 • सत्तरी ७०
 • बैसठ्ठी ६२
 • एकसठ्ठी ६१
 • सडसठ्ठी ६७
 • सतहत्तर ७७
 • छहत्तर ७६
 • चौरहत्तर ७४
 • तिहत्तर ७३
 • उनासी ७९
 • बहत्तर ७२
 • अस्सी ८०
 • एकहत्तर ७१
 • अठहत्तर ७८
 • पचहत्तर ७५
 • एकासी ८१
 • चौरासी ८४
 • उनन्नब्बे ८९
 • सतासी ८७
 • अठासी ८८
 • नब्बे ९०
 • तिरासी ८३
 • बयासी ८२
 • पच्चासी ८५
 • छयासी ८६
 • एक्याननब्बे ९१
 • एक हजार १,१०००
 • एक करोड १,००,००,००० १००००००
 • बयाननब्बे ९२
 • एक अरब १,००,००,००,००० १०००००००००
 • उनान्सय ९९
 • चौरानब्बे ९४
 • छयानब्बे ९६
 • सन्तानब्बे ९७
 • एक सय १००
 • तिरानब्बे ९३
 • अन्ठानब्बे ९८
 • एक लाख १,००,००० १०००००
 • पन्च्चानब्बे ९५
 • नील
 • महाशङ्ख
 • पद्म
 • दस अरब
 • दस पद्म
 • दस शङ्ख
 • शङ्ख
 • खरब
 • दस खरब
 • दस नील
                                     
 • ज ल ई ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक अम द न छ अम ल प वर ष सभ म स लम अखन आर द न ब क अछ ब ब स अह द नम क य न ड ल इत ह सम
 • अप र ल ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक त र ट एक स प र शन गल त अनप क ष त अपर टर म न य अ क नह ह अम द न छ एक स प र शन गल त अनप क ष त
 • न प लक भ भ ग व क सक ष त र, अञ चल आर ज ल सभ, नगरप ल क तथ ग व स म वर ग क त अछ प र व ञ चल व क स क ष त र अञ चल आर ज ल सभ म वर ग करण
 • अज जन म: ज ल ई एक अश ल ल चलच त र अभ न त र आर म ड ल छ Aja IAFD, अन त म पह च - - Aja IAFD, अन त म पह च - - आक त अम र क
 • एश ल न ब र क जन म अगस त एक भ तप र व अम र क अश ल ल अभ न त र नर तक आ म डल छ ब र कक जन म अम र क क ओक ल ह म स ट ओक ल ह म म भ ल अछ
 • न प लक अञ चलम बर ग करण करल ग ल अछ आर ई अञ चलसभक ज ल म बर ग करण करल ग ल अछ प रश सक य अञ चलसभक सम हम ब भ ज त क रक व क स क ष त रसभक
 • द सम बर ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक अम द न छ अम ल प वर ष सभ म स लम अखन आर द न ब क अछ ब ब स अह द नम द सम बर इत ह सम आई
 • न प लक अञ चल आ ज ल म व भ जन कयल ग ल अछ अञ चल अन स र ज ल सभक स च उल ल क कयल ग ल अछ आ ज ल सदरम क मसभक न म क ष टकम द ल गयल अछ इल म इल म
 • स म ब श व स English: Seema Biswas जन म: जनवर एक भ रत य चलच त र अभ न त र छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत
 • म ल स स ल य जन म: स प ट म बर एक अम र क अभ न त र छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ इन टरन ट चलच त र
 • ल स ह ल जन म: ज न एक अम र क अभ न त र छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ Lucy Hale Weight, Height

Users also searched:

...
...
...