Back

ⓘ १७ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ:छे ६ तीन ३ एक १ चार ४ आठ ८ पाँच ५ नौ ९ दुई २ दस ..
                                     

ⓘ १७

१७ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी।

नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी।

 • छ:/छे ६
 • तीन ३
 • एक १
 • चार ४
 • आठ ८
 • पाँच ५
 • नौ ९
 • दुई २
 • दस १०
 • सात ७
                                     

1. अंकहरू द्वारा लिखल बड संख्यासभ दासमिक पद्धति

 • बीस २०
 • सोह्र १६
 • तेह्र १३
 • अठार १८
 • बाह्र १२
 • एघार ११
 • सत्र १७
 • उन्नाइस १९
 • चौध १४
 • पन्द्र १५
 • तीस ३०
 • तेइस २३
 • बाइस २२
 • अट्ठाइस २८
 • छब्बीस २६
 • सत्ताइस २७
 • पच्चीस २५
 • एक्काइस २१
 • उनन्तीस २९
 • चौबीस २४
 • एक्तीस ३१
 • बत्तीस ३२
 • पैंतीस ३५
 • उनन्चालिस ३९
 • अडतीस ३८
 • सैंतीस ३७
 • चौंतीस ३४
 • तेत्तीस ३३
 • छत्तीस ३६
 • चालीस ४०
 • बयालीस ४२
 • चवालिस ४४
 • एकचालीस ४१
 • उनन्चास ४९
 • पचास ५०
 • छयालिस ४६
 • अडचालीस ४८
 • सत्चालिस ४७
 • तिर्चालिस ४३
 • पैंतालिस ४५
 • साठी ६०
 • पचपन्न ५५
 • तिर्पन्न ५३
 • उनन्साठी ५९
 • एकाउन्न ५१
 • सत्ताउन्न ५७
 • बाउन्न ५२
 • छप्पन्न ५६
 • अन्ठाउन्न ५८
 • चौवन्न ५४
 • पैंसठ्ठी ६५
 • तिर्सठ्ठी ६३
 • सत्तरी ७०
 • उन्ननसत्तरी ६९
 • चौंसठ्ठी ६४
 • सडसठ्ठी ६७
 • बैसठ्ठी ६२
 • एकसठ्ठी ६१
 • अडसठ्ठी ६८
 • छैसठ्ठी ६६
 • सतहत्तर ७७
 • अठहत्तर ७८
 • छहत्तर ७६
 • एकहत्तर ७१
 • अस्सी ८०
 • बहत्तर ७२
 • तिहत्तर ७३
 • पचहत्तर ७५
 • चौरहत्तर ७४
 • उनासी ७९
 • अठासी ८८
 • बयासी ८२
 • एकासी ८१
 • नब्बे ९०
 • सतासी ८७
 • उनन्नब्बे ८९
 • छयासी ८६
 • चौरासी ८४
 • तिरासी ८३
 • पच्चासी ८५
 • छयानब्बे ९६
 • एक हजार १,१०००
 • सन्तानब्बे ९७
 • बयाननब्बे ९२
 • एक लाख १,००,००० १०००००
 • एक्याननब्बे ९१
 • उनान्सय ९९
 • एक सय १००
 • अन्ठानब्बे ९८
 • चौरानब्बे ९४
 • पन्च्चानब्बे ९५
 • तिरानब्बे ९३
 • एक करोड १,००,००,००० १००००००
 • एक अरब १,००,००,००,००० १०००००००००
 • दस शङ्ख
 • नील
 • खरब
 • दस नील
 • शङ्ख
 • महाशङ्ख
 • दस अरब
 • दस खरब
 • दस पद्म
 • पद्म
                                     
 • अप र ल ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक त र ट एक स प र शन गल त अनप क ष त अपर टर म न य अ क नह ह अम द न छ एक स प र शन गल त अनप क ष त
 • म र च रव स म म गल ब ध ब ह श क र शन
 • सन धर पश च म एस य क ट द शसभक ट सम पद क स य क त र ष ट र श क ष क, व ज ञ न क एव स स क त क सङ गठन य न स क द व र व श व सम पद क ष त रम
 • अन स ट स य म य जन म अप र ल एक स प न स अश ल ल चलच त र अभ न त र आर म ड ल छ Personal Bio Anastasia Mayo IAFD.com, अन त म पह च - -
 • द सम बर ग र ग र यन क य ल न डरक अन स र स लक अम द न छ अम ल प वर ष सभ म स लम अखन आर द न ब क अछ ब ब स अह द नम द सम बर इत ह सम आई
 • अन त म पह च Aug Ancient City of Bosra UNESCO, अन त म पह च Aug Ancient City of Damascus UNESCO, अन त म पह च Aug Ancient
 • अन त म पह च Aug Biblical Tels - Megiddo, Hazor, Beer Sheba UNESCO, अन त म पह च Aug Byblos UNESCO, अन त म पह च Aug
 • of Zabid UNESCO, अन त म पह च Aug 24th session 2000, pp. 26 27 Old City of Sana a UNESCO, अन त म पह च Aug Old Walled City of
 • Anjar UNESCO, अन त म पह च Aug Baalbek UNESCO, अन त म पह च Aug Byblos UNESCO, अन त म पह च Aug Ouadi Qadisha the
 • म ल ज भ भ च जन म: ड स म बर एक अम र क अभ न त र छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ म ल ज भ भ च at

Users also searched:

imtc gov np, land management training centre, survey department,

...
...
...