Back

ⓘ ३५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। सात ७ नौ ९ दस १० आठ ८ चार ४ तीन ३ छ:छे ६ एक १ दुई ..
                                     

ⓘ ३५

३५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी।

नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी।

 • सात ७
 • नौ ९
 • दस १०
 • आठ ८
 • चार ४
 • तीन ३
 • छ:/छे ६
 • एक १
 • दुई २
 • पाँच ५
                                     

1. अंकहरू द्वारा लिखल बड संख्यासभ दासमिक पद्धति

 • पन्द्र १५
 • एघार ११
 • सत्र १७
 • चौध १४
 • बीस २०
 • सोह्र १६
 • अठार १८
 • उन्नाइस १९
 • तेह्र १३
 • बाह्र १२
 • तेइस २३
 • सत्ताइस २७
 • छब्बीस २६
 • उनन्तीस २९
 • अट्ठाइस २८
 • एक्काइस २१
 • चौबीस २४
 • तीस ३०
 • बाइस २२
 • पच्चीस २५
 • तेत्तीस ३३
 • बत्तीस ३२
 • उनन्चालिस ३९
 • चौंतीस ३४
 • सैंतीस ३७
 • अडतीस ३८
 • चालीस ४०
 • एक्तीस ३१
 • छत्तीस ३६
 • पैंतीस ३५
 • छयालिस ४६
 • तिर्चालिस ४३
 • बयालीस ४२
 • अडचालीस ४८
 • सत्चालिस ४७
 • पचास ५०
 • एकचालीस ४१
 • उनन्चास ४९
 • चवालिस ४४
 • पैंतालिस ४५
 • एकाउन्न ५१
 • चौवन्न ५४
 • बाउन्न ५२
 • उनन्साठी ५९
 • पचपन्न ५५
 • साठी ६०
 • छप्पन्न ५६
 • तिर्पन्न ५३
 • सत्ताउन्न ५७
 • अन्ठाउन्न ५८
 • एकसठ्ठी ६१
 • चौंसठ्ठी ६४
 • तिर्सठ्ठी ६३
 • सत्तरी ७०
 • उन्ननसत्तरी ६९
 • सडसठ्ठी ६७
 • छैसठ्ठी ६६
 • बैसठ्ठी ६२
 • पैंसठ्ठी ६५
 • अडसठ्ठी ६८
 • अस्सी ८०
 • पचहत्तर ७५
 • एकहत्तर ७१
 • तिहत्तर ७३
 • चौरहत्तर ७४
 • उनासी ७९
 • अठहत्तर ७८
 • छहत्तर ७६
 • सतहत्तर ७७
 • बहत्तर ७२
 • पच्चासी ८५
 • तिरासी ८३
 • छयासी ८६
 • सतासी ८७
 • उनन्नब्बे ८९
 • एकासी ८१
 • चौरासी ८४
 • नब्बे ९०
 • बयासी ८२
 • अठासी ८८
 • चौरानब्बे ९४
 • अन्ठानब्बे ९८
 • एक लाख १,००,००० १०००००
 • एक करोड १,००,००,००० १००००००
 • तिरानब्बे ९३
 • एक सय १००
 • पन्च्चानब्बे ९५
 • एक्याननब्बे ९१
 • सन्तानब्बे ९७
 • उनान्सय ९९
 • एक हजार १,१०००
 • बयाननब्बे ९२
 • छयानब्बे ९६
 • एक अरब १,००,००,००,००० १०००००००००
 • दस पद्म
 • महाशङ्ख
 • दस नील
 • दस अरब
 • दस खरब
 • पद्म
 • शङ्ख
 • नील
 • दस शङ्ख
 • खरब
                                     
 • चलच त रक प र न ह स य कल क र छ ओ स अध क ह न द चलच त रम अभ नय क नए अछ आ स ग जर त म स ह क नए अछ ओ श र ष भ म क लग यत च त र त भ म क कम ड भ म क
 • न प लक एक करणक पह न क समयम ई क ष त र उपर व जय क नए छल र ण क ल न समयम न प लक ज ल म व भ जन कएल ग ल छल ई समयम ह लक ख ट ङक ब च भ गम पड व ल स प स ख ल क
 • द र म अछ अक ष श: उत तरस उत तरधर द श न तर: प र वस प र वधर सम द र सतहस उच ई: म टरस म टरधर क ष त रफल: वर ग
 • अछ अक ष श: - स धर उत तर अक ष श दश न तर: - स धर प र व द श न तर उच ई: - म र ड स म थ प ल क ल क प र व पश च म
 • अछ अह ठ म ह न द धर म म न व ल हज र सय ब द ध धर म म न सय म स ल म धर म म न न आर क र श च यन धर म म न न अछ न प लक जनगणन
 • सभस प ग शहर छ ई र ज यक द सर सभस प ग मह नगर य क ष त र आ सम च च भ रतम अम सभस प ग शहर छ ई ऐत ह स क रजव ड म रव ड क य ह न मस र जध न स ह ह म त
 • न प लक क ल क ष त रफलक प र व ञ चल व क स क ष त रक आ क श अञ चलक भ - भ ग ओगटन अछ सम न द र सतहस म टर स स रक सभस छ टक अर ण उपत यक
 • आय ग न प लक अन स र ई न र व चनम मतद न कर क य ग य मतद त क सङ ख य ल ख हज र सय रहल जन न अछ प रद शसभ न र व चनक ल ल एक उम म दव र अध कतम
 • सम त छथ ह नकर न मम अन तर र ष ट र य ग ल रहल अछ घर ल ल गम स ह ओ ग ल कर च कल अछ ह नक न प लक एक सफल मह ल ख ल ड स च म र ख नन अछ Jamuna
 • प रत शत, ग र ङ दशमलव प रत शत, मगर दशमलव प रत शत, क ष त र दशमलव दल त दशमलव प रत शत रहल अछ एतय न व र, म सलम न, त म ङ, थक ल आद जनज त
 • भ - भ ग ओकटन ह एत ई ज ल ई प रद शक मध य भ गम अवस थ त अछ अक ष श: उत तर स उत तर धर द श न तर प र व स प र व धर उच ई: - स म न
 • न र द श ङ क ब तड उ प N E 29.50111 80.58806न र द श ङ क: उ प N E

Users also searched:

...
...
...