Back

ⓘ ४५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। छ:छे ६ सात ७ आठ ८ पाँच ५ चार ४ नौ ९ दस १० एक १ दुई ..
                                     

ⓘ ४५

४५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी।

नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी।

 • छ:/छे ६
 • सात ७
 • आठ ८
 • पाँच ५
 • चार ४
 • नौ ९
 • दस १०
 • एक १
 • दुई २
 • तीन ३
                                     

1. अंकहरू द्वारा लिखल बड संख्यासभ दासमिक पद्धति

 • अठार १८
 • एघार ११
 • बाह्र १२
 • सत्र १७
 • चौध १४
 • पन्द्र १५
 • उन्नाइस १९
 • सोह्र १६
 • बीस २०
 • तेह्र १३
 • तेइस २३
 • एक्काइस २१
 • बाइस २२
 • सत्ताइस २७
 • अट्ठाइस २८
 • छब्बीस २६
 • पच्चीस २५
 • तीस ३०
 • चौबीस २४
 • उनन्तीस २९
 • सैंतीस ३७
 • तेत्तीस ३३
 • एक्तीस ३१
 • चौंतीस ३४
 • चालीस ४०
 • अडतीस ३८
 • छत्तीस ३६
 • उनन्चालिस ३९
 • पैंतीस ३५
 • बत्तीस ३२
 • उनन्चास ४९
 • पचास ५०
 • अडचालीस ४८
 • चवालिस ४४
 • बयालीस ४२
 • तिर्चालिस ४३
 • सत्चालिस ४७
 • एकचालीस ४१
 • पैंतालिस ४५
 • छयालिस ४६
 • साठी ६०
 • अन्ठाउन्न ५८
 • तिर्पन्न ५३
 • चौवन्न ५४
 • छप्पन्न ५६
 • पचपन्न ५५
 • उनन्साठी ५९
 • सत्ताउन्न ५७
 • बाउन्न ५२
 • एकाउन्न ५१
 • सत्तरी ७०
 • छैसठ्ठी ६६
 • चौंसठ्ठी ६४
 • एकसठ्ठी ६१
 • अडसठ्ठी ६८
 • पैंसठ्ठी ६५
 • उन्ननसत्तरी ६९
 • तिर्सठ्ठी ६३
 • बैसठ्ठी ६२
 • सडसठ्ठी ६७
 • अस्सी ८०
 • बहत्तर ७२
 • उनासी ७९
 • पचहत्तर ७५
 • सतहत्तर ७७
 • अठहत्तर ७८
 • छहत्तर ७६
 • तिहत्तर ७३
 • चौरहत्तर ७४
 • एकहत्तर ७१
 • बयासी ८२
 • तिरासी ८३
 • सतासी ८७
 • अठासी ८८
 • नब्बे ९०
 • पच्चासी ८५
 • छयासी ८६
 • उनन्नब्बे ८९
 • एकासी ८१
 • चौरासी ८४
 • चौरानब्बे ९४
 • पन्च्चानब्बे ९५
 • बयाननब्बे ९२
 • एक हजार १,१०००
 • सन्तानब्बे ९७
 • उनान्सय ९९
 • अन्ठानब्बे ९८
 • एक करोड १,००,००,००० १००००००
 • एक अरब १,००,००,००,००० १०००००००००
 • छयानब्बे ९६
 • एक सय १००
 • तिरानब्बे ९३
 • एक्याननब्बे ९१
 • एक लाख १,००,००० १०००००
 • दस नील
 • शङ्ख
 • दस पद्म
 • महाशङ्ख
 • पद्म
 • नील
 • खरब
 • दस खरब
 • दस शङ्ख
 • दस अरब
                                     
 • लम व ई क म औसत च ड ई: उत तरक भ ड ट र स दक ष णक ब ढ ख ल तकक च ड ई क म भ ग ल क व भ जन: उत तरक पह ड प रद श मध यभ गक भ वर प रद श आर
 • एकच ल स बय ल स त र च ल स चव ल स प त ल स छय ल स सत च ल स अडच ल स उनन च स पच स
 • स जरद व र ईप म व क स कएल ग ल छल, ज र मन क य ल न डरक पर म र ज त स वर प छ ई ईश प र वस ल ग भएल जब जल द ए र मन इज प टक छ डलक ई एकम त र क य ल न डर भ ल
 • न र द श ङ क: N E N E 25.75 71.38 ब ड म र र जस थ न र ज य क एक शहर छ ब ड म र र ज यक प र न न म ब हडम र छल
 • ड ग र म नट प र व द श न तरक आध र म न न प लक प रम ण क समय घण ट म न ट आग म नल ज इत अछ न प लम प रद श आ ज ल आ स थ न य तह रहल
 • आगर ज ल क आध क र क व बस इट आगर ज ल क प नक ड सभ द ख आगर ज ल क नक स द ख न र द श ङ क: उ प N E 26.750 81.000
 • ख लन छल तखन स अखन धर आयरल य न ड एकद वस य म य च ख लन अछ ज ह म ज त, ह र आ ब न त ज आ ट ई नत ज न क लन अछ Ireland & Afghanistan
 • भर क व श वव द य लयसभद व र म नद ड क टर टक उप ध प र प त अछ hunka लगभग व ज ञ न क प स तकहर ल ख क छन म भ रत सरक र ह नक भ रतक सबस सम म न त
 • ब द कएल ज एत अछ आ ई ल कसभक अङ ग र ज म म म बर अफ प र ल य म न ट य स सद कहल ज एत अछ व ध नसभ म मह ल सभक ल ल आरक ष त स ट सह त क ल स ट अछ
 • Bureau, अन त म पह च - - West Virginia 1, 852, 994 आध क र क प ष ठज ल न र द श ङ क: उ प N E 26.750 81.000
 • उत तर प रद शक उत तरम उत तर अक ष श º स º धर आर प र व र ख श º स º तक स थ त छ य र ष ट र य र जम र ग पs सह रनप र
 • स फ बगर व म नस थल, सदरम क म म गलस नस आठ घण ट प दल द र म अछ अक ष श: उत तरस उत तरधर द श न तर: प र वस प र वधर सम द र सतहस

Users also searched:

...
...
...