Back

ⓘ ५५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी। नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी। पाँच ५ तीन ३ सात ७ दस १० नौ ९ छ:छे ६ चार ४ दुई २ आ ..
                                     

ⓘ ५५

५५ देवनागरी लिपि मे प्रयुक्त होए वाला संख्या छी।

नेपाली भाषामे अंकसभ एवं बडका संख्यासभक उच्चारण नीचा देल अछी।

 • पाँच ५
 • तीन ३
 • सात ७
 • दस १०
 • नौ ९
 • छ:/छे ६
 • चार ४
 • दुई २
 • आठ ८
 • एक १
                                     

1. अंकसभ द्वारा लिखल बड संख्यासभ दासमिक पद्धति

 • पन्द्र १५
 • बाह्र १२
 • सोह्र १६
 • सत्र १७
 • चौध १४
 • एघार ११
 • उन्नाइस १९
 • अठार १८
 • बीस २०
 • तेह्र १३
 • तीस ३०
 • चौबीस २४
 • तेइस २३
 • सत्ताइस २७
 • पच्चीस २५
 • छब्बीस २६
 • बाइस २२
 • उनन्तीस २९
 • एक्काइस २१
 • अट्ठाइस २८
 • एक्तीस ३१
 • तेत्तीस ३३
 • छत्तीस ३६
 • सैंतीस ३७
 • बत्तीस ३२
 • अडतीस ३८
 • चालीस ४०
 • पैंतीस ३५
 • उनन्चालिस ३९
 • चौंतीस ३४
 • सत्चालिस ४७
 • छयालिस ४६
 • एकचालीस ४१
 • चवालिस ४४
 • बयालीस ४२
 • पचास ५०
 • तिर्चालिस ४३
 • अडचालीस ४८
 • उनन्चास ४९
 • पैंतालिस ४५
 • उनन्साठी ५९
 • छप्पन्न ५६
 • साठी ६०
 • चौवन्न ५४
 • अन्ठाउन्न ५८
 • तिर्पन्न ५३
 • एकाउन्न ५१
 • पचपन्न ५५
 • बाउन्न ५२
 • सत्ताउन्न ५७
 • सडसठ्ठी ६७
 • तिर्सठ्ठी ६३
 • चौंसठ्ठी ६४
 • पैंसठ्ठी ६५
 • उन्ननसत्तरी ६९
 • बैसठ्ठी ६२
 • एकसठ्ठी ६१
 • सत्तरी ७०
 • छैसठ्ठी ६६
 • अडसठ्ठी ६८
 • अठहत्तर ७८
 • पचहत्तर ७५
 • बहत्तर ७२
 • अस्सी ८०
 • छहत्तर ७६
 • एकहत्तर ७१
 • उनासी ७९
 • सतहत्तर ७७
 • तिहत्तर ७३
 • चौरहत्तर ७४
 • एकासी ८१
 • बयासी ८२
 • सतासी ८७
 • तिरासी ८३
 • अठासी ८८
 • चौरासी ८४
 • नब्बे ९०
 • पच्चासी ८५
 • उनन्नब्बे ८९
 • छयासी ८६
 • एक्याननब्बे ९१
 • बयाननब्बे ९२
 • एक लाख १,००,००० १०००००
 • चौरानब्बे ९४
 • छयानब्बे ९६
 • एक अरब १,००,००,००,००० १०००००००००
 • पन्च्चानब्बे ९५
 • एक हजार १,१०००
 • एक सय १००
 • सन्तानब्बे ९७
 • तिरानब्बे ९३
 • उनान्सय ९९
 • अन्ठानब्बे ९८
 • एक करोड १,००,००,००० १००००००
 • दस शङ्ख
 • शङ्ख
 • दस खरब
 • खरब
 • दस नील
 • पद्म
 • दस अरब
 • नील
 • महाशङ्ख
 • दस पद्म
                                     
 • एक उन न ब उन न त र पन न च वन न पचपन न छप पन न सत त उन न अन ठ उन न उनन स ठ स ठ
 • ड ग र म न ट स क ण ड उत तर अक ष श आर ड ग र म न ट स ड ग र म न ट प र व द श न तरक भ तर पर त अछ न प श ख र क मक र कर ड अन स र ई ग व सक
 • स ह व कस त ह एक क रमम अछ व र ष क जनस ख य व द ध दर स क षरत : प र थम क स तर : एस.एल.स : ईन टरम ड एट आर उपर : अन य :
 • न र द श ङ क: N E N E 26.9260 75.8235 जयप र उच च रण  सह यत ज नक र जकर ग ल ब नगरक न मस सह ज नल ज इट अछ
 • अवस थ त अछ भ ग ल क अक ष स आ द श न तरक ह स बम ई सहर उत तर, प र वम अवस थ त अछ जनकप र ह न द धर मम एक महत वप र ण स थल तथ न प लक
 • आ स लह स ब स ह म लयक उच ई म टर फ ट अछ ई ह म लय सम ह क ल म टर म इल प ग अछ एकर पश च म भ गम क ल गण डक ख च आ प रबम मर स य ङ द
 • ज ल Listen  सह यत ज नक र ग ल म ज ल न प लक एकट ज ल अछ अक ष श: - स धर उत तर अक ष श दश न तर: - स धर प र व द श न तर
 • व स म न र म ण भ ल व स व स क र ई दरव र स लक क ठस न र म ण कएल सय कल त मक झ य लसभक ल ल प रस द ध अछ ई दरव र प थ व न र यण श हक प ल म बनल स थ न य
 • स ग प र व द श न तर ज क प एग लस स ज एत अछ आ प रश न त मह स गरस प र व द श न तर प थक कर त अछ ह न द मह स गरक उत तर स म क न र ध रण फ रसक
 • ल ल न र द श ङ क म स त ङ N E N E 28.998507 83.847301न र द श ङ क: N E N
 • ल ल न र द श ङ क तनह उ प N E 27.91667 84.25000न र द श ङ क: उ प N

Users also searched:

cg 55 inch tv price in nepal, cg55de100u v1, sensei tv 55 inch price in nepal,

...
...
...