Back

ⓘ इस्तानबुल टर्कीक सबसँ पैग शहर छी साथे ई देशक सांस्कृतिक आ आर्थिक केन्द्र सेहो छी । ई विश्वक एकटा मात्र एहन शहर छी जे दुई महादेशमे स्थित अछी । इस्तानबुल प्राचिन ..
इस्तानबुल
                                     

ⓘ इस्तानबुल

इस्तानबुल टर्कीक सबसँ पैग शहर छी साथे ई देशक सांस्कृतिक आ आर्थिक केन्द्र सेहो छी । ई विश्वक एकटा मात्र एहन शहर छी जे दुई महादेशमे स्थित अछी । इस्तानबुल प्राचिन कालमे तारीखे आलमक एकटा मात्र एहन शहर छी जे तीन महान वंशक राजधानीक रुपमे रहल छल जाहिमे ३३० ई.पू. सँ ३९५ ई.पू. तक रोमन साम्राज्य ओहिना ई.पू. ३९५ सँ ई.पू. १४५३ तक बीजान्टिन साम्राज्य आ अन्तमे ई.पू. १४५३ सँ ई.पू.१९२३ तक ई राज्य इतमानिया साम्राज्यमे सामेछल । ई.पू. १९२३ मे गणतन्त्र टर्कीक स्थापना बादमे राजधानी अंकारा बनाएल गेल ।

                                     
  • र जध न शहर छ स थ द सर सबस प ग शहर स ह छ एकर स प ग शहरक र पम इस त नब ल रहल अछ ई शहरक न य नतम अवनत म टर फ ट रहल अछ सन
  • अभ नय क र यक ल ल प रस द ध अछ ओ अपन अभ नयक स र व त ह न ह चलच त र म सन इस त नब ल स करन अछ स व त क जन म द ल ल म भ ल अछ ओ अपन प र थम क आर
  • कर यर चलच त र श टआउट एट ल खन डव ल स क न छल उनकर द सर चलच त र म सन इस त नब ल छल वर तम नम ओ क मक म भ ग य म अभ ष क प र म म हर क भ म क
  • 7003107700000000000 इस त नब लक एत ह स क क ष त रसभ Turkey इस त नब ल स ट आ इस त नब ल प र न त, टर क उ प N E
  • अ क र उ प N E 39.917 32.833 प ग सहर इस त नब ल सरक र भ ष Turkish सरक रक प रक र Unitary Presidential constitutional
  • 7003107700000000000 इस त नब लक एत ह स क क ष त रसभ Turkey इस त नब ल स ट र इस त नब ल प र न त, टर क उ प N E
  • जन म - - द सम बर उमर  एलम ल न दरल य ण ड ग हस थ न इस त नब ल टर क उच ई म फ ट इन च क स रङ भ र आ ख रङ भ र उप ध सभ

Users also searched:

...
...
...