Back

ⓘ शरीर जीवित ब्यक्ति या पशुके भौतिक संरचना छि । मृत ब्यक्तिके शरीरके लाश या मुर्दा कहै छि । मानव शरीरमे आँइख, नाक, कान, मुह, हात, टाअंग्, कपार, अंगुरी, कण्ठ, जी, ..
                                     

ⓘ शरीर

शरीर जीवित ब्यक्ति या पशुके भौतिक संरचना छि ।

मृत ब्यक्तिके शरीरके लाश या मुर्दा कहै छि ।

मानव शरीरमे आँइख, नाक, कान, मुह, हात, टाअंग्, कपार, अंगुरी, कण्ठ, जी, पेट, आदि अङ्ग होइछी ।

                                     
 • त जम स र यक सम न छल आ वह कवच आ क ण डल लऽ उत पन न भ ल छल ज जन म स ओकर शर र स सटल छल कर ण गङ ग म बह त चल ज रहल छल तखन मह र ज ध तर ष ट रक स रथ
 • र प र टक अन स र, द र घटन ग रस त ड ब त क ल श र द व क न धन तथ मद र क न श न ह नकर शर र आ ह नकर कल ज म प एल ग ल Breaking: Sridevi Dies At 54 Huffington Post
 • छल उनकर प र थ व शर र ब हस पत ब र स बहम पश पत अर य घ टम इल क ट र न क शमश न त य र कर द उर स र व ल आ ढ क ट प कऽ स थ प र थ व शर र अग न प रव ह क नए
 • तथ म गल क र प भ न न भ न न ज त क म छक र पम म नल ग ल अछ ई स फ प न क म छक शर र नमहर ह एत अछ त उपरक भ ग भ र तथ न चलक भ ग उज जर ह एत अछ Dahanukar
 • दव र अगव न कर आर कल मक प र थ व शर र पर प ष पह र अर प त क लक एकर ब ध त रङ ग म ल पटल ड कल मक प र थ व शर र कs प र सम म नक स थ, एक गन क र जम
 • र ख ओ स लम प न कलकत त ग ल ओह बखत ओ न थल परल क छ समयपछ ओ अशक त शर र लऽ क ठम ड आएल स त मह न ओछय नम थल परल क श औस म एकत स वर ष क द न ओ
 • क रणस धर मभक त द र ज ल ङम श क ष आर जन करलथ क छ समय कलकत त म स ह पढलथ शर र द ब ल भ ल क क रन व य य म करs ल गल छल बङ ग लक श र र क व य य मश ल स ओ बङ ग ल
 • प र क त क स स रक ब र म अन भवजन य, स द ध त क आ व य वह र क ज ञ नक एग शर र अछ ज व ज ञ न कसभ न र म ण क न छल ज पर यव क षण, व य ख य आ व स तव क व श व
 • ब हयब म थ ल स स क त प ...प नब न म हम मल न भ ल, जन उ ब न स खल शर र .... ..भइय म र क टत बरह मण टक र स म नर य बह न म र ख ह त र
 • ज व त म न त य छ और आत म उत तम प र ष क ज व भ व क प र प त ह ई छ शर र क मर ज न प ज व त म अपन कर म न स र व भ न न य न य मव चरण करत छ ग त
 • आ ओ सभक प स टम र टम क ल ल अस पत ल लऽ ज ए क स ह व यवस थ कर त अछ यद शर र द न स अध क समय धर ल व र स रह ग ल त अन त म स स क र ह न द र त - र व जक

Users also searched:

...
...
...