Back

ⓘ बर्फी एक भारतीय उपमहाद्वीपक एक प्रकारक खुवा मिठाई छी । एकर प्रारम्भिक इतिहास भारतसँ जुड़ल अछि आ एकर शाब्दिक उत्पति पर्सियन भाषा बर्फ सँ भेल अछि जकर अर्थ बरफ होइ ..
बर्फी
                                     

ⓘ बर्फी

बर्फी एक भारतीय उपमहाद्वीपक एक प्रकारक खुवा मिठाई छी । एकर प्रारम्भिक इतिहास भारतसँ जुड़ल अछि आ एकर शाब्दिक उत्पति पर्सियन भाषा बर्फ सँ भेल अछि जकर अर्थ बरफ होइत अछि । एकर किछ प्रसिद्ध पकवानसभ बेसन बर्फी, काजु बर्फी, पिस्ता बर्फी आ सिङ बर्फी छी । सादा बर्फीमे खुवा आ चिनीक प्रयोग कएल जाइत अछि ।

                                     
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत
  • व ल ख र ग झ य ग ल ब ज म न जल ब त रङ ग बर फ द ल हलव न र यल बर फ ब द मक बर फ म लप आ रसमल ई रसग ल ल शर बत आ प य अन रक शर बत

Users also searched:

...