Back

प्रदेश नं. ५ - नेपालक जिलासभ. नेपालक संविधान २०७२ प्रदेश नं. ५ मे निम्न उल्लेखित जिलासभ रहल व्यवस्था कएल गेल अछि। १ नवलपरासी २ रूपन्देही ३ कपिलबस्तु ४ पाल्पा ..                                               

प्रदेश नं. २ प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४

प्रदेश नं. २ प्रदेशसभा निर्वाचन क १०७ सदस्य चयनक लेल एक चरणमे २०७४ अगहन २१ मे मतदान सम्पन्न भेल अछि ।ई प्रदेशक मुख्यमन्त्री बनैक लेल ई निर्वाचनमे उम्मेदवार ५४ सदस्यसभक समर्थन प्राप्त करै पड़त । निर्वाचन आयोग नेपालक अनुसार ई निर्वाचनमे मतदान करै योग्य मतदाताक सङ्ख्या २७ लाख ६७ हजार ३ सय ६९ रहल अछि।

                                               

घिरिङ गाउँपालिका

घिरिङ तनहुँ जिलाक दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रमे फैलल एक गाउँपालिका छी । वि.सं २०७३ सालमे नेपालक स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपालद्वारा नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत काल तनहुँ जिलामे गजरकोटक वडासभ, सामुङ भगवतीपुरक वडासभ, राम्जाकोटक, माझकोटक आ घिरिङ सुन्धारा गाउँ विकास समितिसभके समेट घिरिङ गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

                                               

हरिनास गाउँपालिका

हरिनास गाउँपालिका स्याङ्जा जिलाक दक्षिण- पूर्व क्षेत्रमे फैलल एक गाउँपालिका छी ।वि.सं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत स्याङ्जा जिलामे चित्रे भञ्ज्याङ, मग्याम चिसापानी, चिन्नेबासक समेटेर, क्याक्मी आ किचनासक गाउँ विकास समितिसभके समेट हरिनास गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

                                               

ओमान

ओमान अरबी प्रायद्वीपक पूर्व-दक्षिणमे अवस्थित एक देश छी जकरा आधिकारिक रूपमे सल्तनत उमान नाम सँ जानल जाएत अछि । ई साउदी अरबक पूर्व आया दक्षिणक दिशामे अरब सागरक सीमा सँ सटल अछि । संयुक्त अरब इमिरेट्स एकर उत्तरमे स्थित अछि । ओमानक कूल जनसङ्ख्या २८ लाख अछि आ एतय बाहर देशसभ सँ आबि रहनिहार आप्रवासीसभक सङ्ख्या बहुत बेसी अछि । लगभग समुचा जनसङ्ख्या मुस्लिम अछि जहिमे इबादीसभक सङ्ख्या सभ सँग बेसी अछि । एकर अमेरिका आ ब्रिटेनक सङ्ग बहुत निकटतम सम्बन्ध अछि ।

                                               

भेनेजुएला

भेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीपमे स्थित एक देश छी। राजधानी काराकास छी। ई दक्षिण अमरीका कऽ उत्तरमे स्थित एक उश्नकटिबन्धिय प्रदेश छी। एहिके पूर्वमे गुयेना, दक्षिणमे ब्राजील एंव पश्चिममे कोलोम्बिया राष्ट्र अछि। एकर उत्तरी सीमा २८०० कि॰मी॰ अछि, एकर उत्तरमे कैरेबियन द्वीपसमुह एंवम् उत्तर पूर्वमे आन्ध्र महासागर अछि।

                                               

नेचासल्यान गाउँपालिका

नेचासल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बु जिलामे अवस्थित अछि । सल्यान, नेचाबेतघारी, नेचाबतासे आ तिङ्गला गाविससभके समेट नेचासल्यान गाउँपालिकाक घोषणा कएल गेल अछि । गाउँपालिकाक जनसङ्ख्या रहल अछि आ क्षेत्रफल कि. मि. रहल अछि । साविकक नेचाबेतघारी गाविसक कार्यालयके केन्द्र बनाने अछि ।

                                               

चिशंखुगढी गाउँपालिका

चिशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुङ्गा जिलामे अवस्थित अछि । कुइभीर, पोखरे, दियाले, रातमाटे, सेर्ना, भदौरे आ माम्खा गाविससभके समेटेर चिशंखुगढी गाउँपालिकाक घोषणा कएल गेल अछि । एही गाउँपालिकाक जनसङ्ख्या १५,१९६ रहल अछि आ क्षेत्रफल १२६.९१ कि. मि. रहल अछि, साविकक सेर्ना गाविसक कार्यालयके केन्द्र बनाने अछि ।

प्रदेश नं. ५
                                     

प्रदेश नं. ५

नेपालक संविधान २०७२ प्रदेश नं. ५ मे निम्न उल्लेखित जिलासभ रहल व्यवस्था कएल गेल अछि। १ नवलपरासी

२ रूपन्देही

३ कपिलबस्तु

४ पाल्पा

५ अर्घाखाँची

६ गुल्मी

७ रुकुम पूर्वी भाग

८ रोल्पा

९ प्यूठान

१० दाङ

११ बाँके

१२ बर्दिया

                                     
 • प रद श न प रद शसभ न र व चन, प रद श न क सदस य चयनक ल ल द ई चरणम अगहन आ अगहन म मतद न सम पन न भ ल अछ ई प रद शक म ख यमन त र
 • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ ग रख लमज ङ तनह क स क मन ङ म स त ङ पर वत स य ङ ज
 • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ र क म पश च म भ ग सल य न ड ल प ज म ल म ग ह म ल क ल क ट
 • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ ब ज र बझ ङ ड ट अछ म द र च ल ब तड डड ल ध र कञ चनप र
 • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ द लख र म छ प स न ध ल क भ र पल ञ च क स न ध प ल च क रस व
 • प रद श न प रस त व त न म: क श प रद श न प लक स व ध न ल ग भ ल क ब द व स आस न गत र ज य व भ जन कर बन एल ग ल प रद शसभम स एक छ
 • आध रम सभ स छ ट प रद श छ ई प रद शक प र व द श म प रद श न उत तर द श म प रद श न आ प रद श न पश च म द श म प रद श न आ दक ष णम भ रतक
 • क न अछ प रद श न कऽ ज ल सभ मध य पह ल चरणम ज ल आ द सर चरण अन तर गत ज ल म न र व चन सम पन न भ ल अछ प रद श न कऽ प रद श सभ क सदस यसभक
 • क न अछ प रद श न कऽ ज ल सभ मध य पह ल चरणम ज ल आ द सर चरण अन तर गत ज ल म न र व चन सम पन न भ ल अछ प रद श न कऽ प रद श सभ क सदस यसभक
 • प रद श न प रद शसभ न र व चनक सदस य चयनक ल ल एक चरणम अगहन म मतद न सम पन न भ ल अछ ई प रद शक म ख यमन त र बन क ल ल ई न र व चनम उम म दव र
                                     
 • प रद श न प रद शसभ न र व चनक सदस य चयनक ल ल द ई चरणम अगहन आ अगहन म मतद न सम पन न भ ल अछ ई प रद शक म ख यमन त र बन क ल ल ई
 • प रद श न प रद शसभ न र व चनक सदस य चयनक ल ल द ई चरणम अगहन आ अगहन म मतद न सम पन न भ ल अछ ई प रद शक म ख यमन त र बन क ल ल ई
 • भ म ल ग उ प ल क न प लक प रद श न अन तर गत ब गमत अञ चलम क भ र पल ञ च क ज ल म अवस थ त एक ग उ प ल क छ एकर क ष त रफल वर ग क ल म टर रहल अछ
 • र मघ ट न प लक प रद श न स थ त स य ङ ज ज ल म च प क ट नगरप ल क क वड न स खरम अत रमण य ग उ छ न प लक र ष ट र य जनगणन र ष ट र य य जन
 • प रद श न प रद शसभ न र व चनक सदस य चयनक ल ल द ई चरणम अगहन आ अगहन म सम पन न भ ल अछ ई प रद शक म ख यमन त र बन क ल ल ई न र व चनम
 • र जन त ज ञ आ वर तम नम प रद श न कऽ म ख यमन त र छ भ जप र क ष त र न ख स प रद श सभ म न र व च त भऽ म घ गत न प लक प रद श न कऽ म ख यमन त र क
 • र म ज क टक वड न म झक टक वड न आ घ र ङ स न ध र ग उ व क स सम त सभक सम ट घ र ङ ग उ प ल क घ षण कएल ग ल अछ प रद श न स थ त तनह ज ल म
 • बन प नगरप ल क प रद श न कऽ क भ र पल ञ च क ज ल म अवस थ त उपत यक स नजद कक प रम ख व ण ज य क न द र छ ई शहर र ज ध न क ठम ड स क म प र व
 • ज ल म च त र भञ ज य ङ, मग य म च स प न च न न ब सक वड न - सम ट र, क य क म आ क चन सक वड न ग उ व क स सम त सभक सम ट हर न स ग उ प ल क घ षण
                                     
 • प रद श न प रद श न आ प रद श न म सञ च लन भ ल अछ द सर चरणक न र व चन व स अस र सन ज न म प रद श न प रद श न आ
 • र मघ टध म न प लक प रद श न स थ त स य ङ ज ज ल म पर व ल च प क ट नगरप ल क क वड न स खर रमण य ग उ ऐत ह स क एव ध र म क क ष त र अछ स य ङ ज
 • मह भ रत ग उ प ल क न प लक प रद श न अन तर गत ब गमत अञ चलम क भ र पल ञ च क ज ल म अवस थ त एक ग उ प ल क छ एकर क ष त रफल वर ग क ल म टर रहल अछ
 • नम ब द ध नगरप ल क न प लक प रद श न अन तर गत ब गमत अञ चलम क भ र पल ञ च क ज ल म अवस थ त एक ग उ प ल क छ एकर क ष त रफल वर ग क ल म टर रहल अछ
 • ग उ व क स सम त सभक सम ट र क ल गण डक ग उ प ल क घ षण कएल ग ल अछ प रद श न स थ त स य ङ ज ज ल म चण ड भञ ज य ङ, अ लमद व व र घ अर चल आ श र
 • ग उ व क स सम त सभक सम ट अर ज नच प र ग उ प ल क घ षण कएल ग ल अछ प रद श न स थ त स य ङ ज ज ल म अर ज नच प र र प क ट, पञ चम लक वड सभ
 • न प लक एक र जन त ज ञ छ ज न प लक प रद श न कऽ द व त य आ वर तम न र ज यप लक र पम स व रत अछ ओ ब क न र व चन क ष त र न स पह ल न प ल स व ध न सभ क
 • त म ल ग उ प ल क न प लक प रद श न अन तर गत ब गमत अञ चलम क भ र पल ञ च क ज ल म अवस थ त एक ग उ प ल क छ एकर क ष त रफल वर ग क ल म टर रहल अछ
 • ईन द र वत ग उ प ल क न प लक प रद श न अन तर गत ब गमत अञ चलम स न ध प ल च क ज ल म अवस थ त एक ग उ प ल क छ एकर क ष त रफल वर ग क ल म टर रहल
 • क ल द घ ट न प लक प रद श न स थ त स य ङ ज ज ल म पर त अछ च प क ट नगरप ल क क वड न स खरम रमण य ग उ ऐत ह स क एव ध र म क क ष त र अछ क ल द घ टक
 • ज गल ग उ प ल क न प लक प रद श न अन तर गत ब गमत अञ चलम स न ध प ल च क ज ल म अवस थ त एक ग उ प ल क छ एकर क ष त रफल वर ग क ल म टर रहल अछ

Users also searched:

प्रदेश नं. २ प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४, परदश, नरवचन, परदशसभ, लहर, नतज, सखय, परतनध, परणम, सथयनरवचनकनतज, परदशनकजलहर, पलससदनम, रवचनआयगनपलमतपरणम, परत, सदस, ससद, रवचन, आयग, नपल, लकपरतनधसभसदससखय, परतधसभनरवचनपरणम, शपरदशसभनरवचन, घिरिङ गाउँपालिका, गउपलक, गरख, नगरपलक, भरकट, बनद, अननपरण, आरघट,

...

प्रदेश १.

Paf Rolpa annual report. 7, भोज प्रसाद श्रेष्ठ २ २, प्रदेश मामिला तथा कानून, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा. 8, लिला गिरी २ १ १, पाथीभरा. स्थायी ठेगाना, प्रदेश नं ५ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता ​पश्चिम सरावल गाउँपालिका 2 अवधि २०७४, योगदान २०७४ मा भएको प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित. प्रदेश नं ३ का जिल्लाहरु. नेफिनको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय. को मिति २०७४ ६ २३ को निर्णयानुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा. श्री गृह मन्त्रालय ६०२०१५३ आर्थिक सहायता. निर्वाचनको क्रममा मृत्यु भएका म्यादी प्रहरी महेन्द्र.

शहीद लखन गाउँपालिका.

एक वर्षभित्र तनहुँलाई ekagaj. शुक्लागण्डकी नगरपालिका. नगरप्रमुख । आँबुखैरेनी गाउँपालिका. उपाध्याक्ष. ऋषिङ्ग गाउँपालिका. अध्यक्ष. घिरिङ गाउँपालिका. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत. देवघाट गाउँपालिका. आरुघाट गाउँपालिका. Ddqr प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम. जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, भिमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिकाको पूरै, शुक्लागण्डकी, व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर आँबुखैरेनीका बाँकी रहेका क्षेत्रमा.


भीरकोट नगरपालिका.

ग्यालरी Page 5 निस्दी गाउँपालिका. स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै स्वास्थ्यकर्मी लिएर पुगे जनताका घरघरमा लागि हरिनास गाउँपालिका क्षेत्रभित्र यस्ता कार्यक्रमहरु नगर्न निर्देशन दिएको छ।. भिरकोट नगरपालिका. Auditor General. गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका, दाचेवर विरुवा गाउँपालिका, हरिनास गाउँपालिका, चामे गाउँपालिका, नार्या भूमि गाउँपालिका, नामों. कैलाश गाउँपालिका 4 धुसाराङ्गको सचिप. लकडाउनमा देवबहादुर अलिगढबाट Setopati. चापाकोट नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिका । जनसंख्या:नयाँ संरचना अनुसार विरुवा गाउँपालिकामा २०६८ को जनगणना अनुसार १८४१३ जनाको बसोबास रहेको छ भने घरधुरी सर्वेक्षण २०७४. अन्नपूर्ण गाउँपालिका. NCFD: Welcome FSSMS. करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउनेछ। दफा ६क. सवारी ४०३०३ वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका ०.५३०५१९%. १९ मुस्ताङ ४०९०७ हरिनास गाउँपालिका. स्याङजा.

ओमान – Himalaya Television.

ओमान के शासक ने दूतावास को इलेक्ट्रॉनिक जनगणना 2020 के बारे में सूचित किया था ओमान में भारतीय समुदाय के सदस्यों को ई जनगणना में भाग लेने के लिए. ग्रामीण बिपन्न महिलाहरूलाई. मस्कट, ओमान. Embassy of Nepal. Muscat, Sultanate of Oman. س فارة النيبال. مسقط سلطنة عمان. Contact. Press Release on the Meeting of Foreign Secretary Mr. Shanker Das Bairagi with H. E. Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, Secretary General of Ministry of Foreign. Affairs of the Sultanate of. ६ सय सिलिण्डर लिन ओमान उड्यो नेपाल. रोजगारीका लागि ओमान पुगेका ६ नेपालीले मकवानपुर जिल्लाको आमभञ्याङमा आधुनिक बाख्रापालनको सुरु गरेका छन् । उनीहरुले खोलेको हिमालयन एग्रोटेक फार्ममा अहिले २. Times of Oman ओमान में वैट कानून के लिए. प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया, नेपाल, युएई, हंगकंग, ओमान र सिंगापुर भिड्दै छन्। प्रतियोगिताको बिजेताले एसिया कपको समुह ए​ मा रहेर भारत र पाकिस्तानसंग समुह चरणमा. कूटनीतिक कर्मचारी बिनाभिसा ओमान. 1. ओमान के अस्पताल ने लकवाग्रस्त चेहरे वाले बच्चे को ठीक किया 2. मंत्रालय ने ओमान में 18000 से अधिक संपत्तियों का आवंटन किया 3. नए COVID 19 मामले.

भेनेजुएला बिज्ञप्ति प्रकरण मेरो.

आर्थिक सङ्कट र चर्को मुद्रास्फीतिले भेनेजुएलाको निवृत्तिभरण प्रणालीलाई घुँडा टेकाइदिएको छ। न्यून आय भएकी एक ६७ वर्षीया महिलाले कसरी जीवन निर्वाह गरिरहेकी छन्?. भेनेजुएला प्रकरणबारे Googlepokhara. युरोपेली युनियनले भेनेजुएला विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेलगत्तै युनियनका लागि पोर्चुगलका राजदूतलाई देश छाड्न आदेश दिएको हो ।. कोपा अमेरिका अर्जेन्टिना र. भेनेजुएला सङ्कट: सैन्य विद्रोह असफल भएपछि विपक्षी नेता ग्वाइदोका सहायक कराकसमा पक्राउ. ९ मई २०१९. एड्गारलाई साम्ब्रानोलाई पक्राउ गरिँदै. तस्बिर स्रोत, EPA. भेनेजुएलाका. कोपा अमेरिका: अर्जेन्टिना समूह. Santa Teresa del Tuy, Cristobal Rojas, Miranda, भेनेजुयला नक्सामा भेनेजुएला, नक्सामा स्थान, सही समय. भेनेजुएला र अमेरिकी Nepalipatra. भेनेजुएला हिँडेको इरानी कार्गो ट्याँकर अमेरिकी नियन्त्रणमा तर यी जहाज भेनेजुएला पुग्न पाएका थिएनन् र बीचमै बेपत्ता भएको ठानिएको थियो । दुई वटा जहाज भने केप भर्ड.


रावाबेसी गाउँपालिका.

.&f लिखु गाउँपालिका. खोटाङ केपिलासगढी गाउँपालिका श्री नारायण प्रसाद आचार्य निर्देशक. अम्ममाडरोजगार मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौ. ओखलढुङ्गा चिशंखुगढी गाउँपालिका श्री गुणराज श्रेष्ठ. बराहपोखरी गाउँपालिका. पहिलो दल एमालेको १२७ स्थानीय तहमा. सुरुका दुई सेट लगातार जितेको चम्पादेवी गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । त्यस्तै आयाेजक चिशंखुगढी गाउँपालिकाले उदयपुरको ताप्ली. जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका. PDF लिङ्क Local Development Training Academy. ५–गजेन्द्रबहादुर कार्की, भोजपुर, अरुण गाउँपालिका ९–विश्व सिटौला, ताप्लेजुङ, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका १–निशान्त शर्मा, चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा. ऐसेलुखर्क गाउँपालिका. F,r al. ४४ ०७६ ७७ खुला बाट मिति २०७६ ११ २८ गते चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगामा. सिफारिश भएका यो.क्र.नं २३, रोल नं. ११०४०८ का मुख्य उम्मेदवार श्री राजकुमार थापा यस कार्यालयको वि.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →