Back

ⓘ महानगर एक पैग शहर वा शहरी क्षेत्र छी जे कोनो भी देश वा क्षेत्रक आर्थिक, राजनैतिक आ सांस्कृतिक महत्व बहन केनए होइ आ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वाणिज् ..
महानगर
                                     

ⓘ महानगर

महानगर एक पैग शहर वा शहरी क्षेत्र छी जे कोनो भी देश वा क्षेत्रक आर्थिक, राजनैतिक आ सांस्कृतिक महत्व बहन केनए होइ आ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वाणिज्य आ सूचनाक महत्वपूर्ण केन्द्र होइत अछि । ई पद ग्रीक भाषासँ आएल अछि जकर अर्थ कोलोनीक "माता शहर होइत अछि । बादमे एकरा सामान्य रूपमे कोनो विशेष गतिविधि कएनिहार केन्द्रीय शहर वा पैग, राष्ट्रक महत्वपूर्ण शहर कहि परिभाषित कएल गेल ।

                                     
 • लगभग प रत सत ह एत अछ म ल यनस ब स ल ग लगभग प रत सत ब ङ कक मह नगर क ष त रम बस ब स करएत अछ जह स एकर मह त वत झल क ब त अछ Thavisin et
 • व श वक सर व ध क जनस ख य भ ल मह नगर य क ष त र म एक छ ई व श वक एक प रम ख मह नगर छ आ व श व व य प र, व ण ज य, स स क त फ य सन आ मन रञ जन उपर एकर ख स प रभ व
 • द शक ठ ल मह नगर प खर म म यर र उपम यर क - क बन द छन स त प ट व श ख अन त म पह च व श ख प खर म ल कक ठ ल मह नगर क न त प र द न क
 • kɪˈoʊtoʊ US kiˈoʊ - व ˈkjoʊ - ह न श ट प क मध यम अवस थ त ज प नक एक मह नगर छ क व म श सन क लम ई शहरक ह य न ज अर थ त श न त क नगर कऽ स ज ञ
 • व श ष र प स तम ल स न म म क ज कर त अछ ओ एक बस कन डक टरक र पम ब ङ गल र मह नगर य त य त स व म क ज कर त न टकम अभ नय क न ए आरम भ क नए छल सन म
 • अङ ग र ज Gokul भ रत य र ज य उत तरप रद श क मथ र ज ल क एक नगर पन च यत य मह नगर छ ज मथ र स प र व - दक ष ण द श म क ल म टर द र म स थ त अछ ग क ल
 • ग व स आ नगरप ल क सभ स थ न य तहम पर वर तन भ ल स ब कक सय नगरप ल क मह नगर उपमह नगरसह त र हज र सय वट ग व स सय वट स थ न य तहम पर णत
 • औरङ ग ब द भ रतक मह र ष ट र र ज यक एक मह नगर छ अजन त ग फ आ एल र ग फ व श व सम पद क ष त रम स च वद ध भ ल क रणस ई एक महत वप र ण पर यटक क न द र छ
 • एक ज ल छ ई ज ल क र जध न च रसद द न म क शहर छ ई ज ल पह ल प श वर मह नगर क ह स स छल म नल ज इय क भ रत य उपमह द व प क प र च न नगर प ष कल वत ज कर
 • र ष ट रमण डलम सम म ल त भऽ ग ल ब ज ल ग म ब य कऽ र जध न छ म द सबस प ग मह नगर स र क न द छ सरक र र ज य सभ और र ष ट रपत क र य लय र ष ट र - प रम ख और
 • म म बई Mumbai म बई ब म ब मह नगर उपरस न च कफ पर ड गगनच म ब त जमहल प य ल स एन ड ह टल, छत रपत श व ज टर म नस, ब न द र - वर ल स गर ब ध, आ ग टव अफ

Users also searched:

...
...
...