Back

ⓘ चित्रकार. चित्र बनेनिहार व्यक्तिकें चित्रकार कहल जाएत अछि । ई चित्रकलाक सभ सँ लोकप्रिय विधा छी । चित्र बनेबाक आधार जेना कागज, लकड़ी, कपड़ा या भित्त आ माध्यम जेन ..
चित्रकार
                                     

ⓘ चित्रकार

चित्र बनेनिहार व्यक्तिकें चित्रकार कहल जाएत अछि । ई चित्रकलाक सभ सँ लोकप्रिय विधा छी । चित्र बनेबाक आधार जेना कागज, लकड़ी, कपड़ा या भित्त आ माध्यम जेना जलरङ्ग, तेल रङ्ग, खड़िया या डिजिटल अलग भऽ सकैत अछि आ ओकर प्रयोगसभमे बहुतेक भिन्नता भऽ सकैत अछि ।

                                     
  • हरम स ज व न र ज र म ब र ट न दरल ड क एक मह न च त रक र छ
  • सर स ट नल सदरल ड य न इट ड क गडम क एक मह न च त रक र छ
  • ज न - म र च एक अङ ग र ज मनम हक च त रक र छल स फ क, इङ गल य ण डम जन मल ई च त रक र म ख य र पस पर द श य च त रक र क ल ल प रस द ध छल
  • ज सफ टर नर य न इट ड क ङडमक एक मह न च त रक र छ ज सफ म य ल ल र ड व ल यम टर नर मई म न म ङकरण भ ल छल, म द उनकर जन मत थ अज ञ त अछ टर नर स वयम
  • ज ल ई - फरवर एक प रभ वश ल अम शत ब द क अङ ग र ज च त रक र आ च त रक र त म व श षज ञ छल ओ र यल एक ड म अफ आर ट सक पह ल स स थ पक छल
  • पन ढरप र म त य ज न लन डन एम एफ ह स नक न मस ज नल ज ए वल भ रत य च त रक र छल एक कल क रक त र पर ह न क सबस पह ल क दशकम ख य त म लल म
  • व ल यम ह ग र थ ˈhoʊɡɑːrθ नवम बर - अक ट बर एक अङ ग र ज च त रक र प र न टम कर, सच त र व य ग यक र, स म ज क आल चक, आ स प दक य क र ट न स ट
  • व ल यम ह म य न हन ट ओएम अप र ल स तम बर एक अङ ग र ज च त रक र छल एह व ह क ओ प र - रय फ ल इट ब रदरह डक स स थ पक छल व ल यमद व र बन एल
  • ظفر जन म: मई एक प क स त न स ग तक र, ग तक र, ग यक, अभ न त च त रक र आर म ड ल छ Ali Zafar - Pakistani Fashion Model Fashioncentral.pk

Users also searched:

...
...
...