Back

ⓘ जनकपुर अञ्चल सुनु नेपालके क्षेत्रीय वर्गीकरण अनुसार मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रके एकटा अञ्चल छि। यी अञ्चल कऽ ६ जिलासभ मऽ वर्गिकरण करल गेल अछि। प्राचीन राजा जनककऽ न ..
जनकपुर अञ्चल
                                     

ⓘ जनकपुर अञ्चल

जनकपुर अञ्चल सुनु नेपालके क्षेत्रीय वर्गीकरण अनुसार मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रके एकटा अञ्चल छि। यी अञ्चल कऽ ६ जिलासभ मऽ वर्गिकरण करल गेल अछि। प्राचीन राजा जनककऽ नाम सऽ नामाकरण करल गेल अछि| जनकपुर सहरके नाम सऽ यी अञ्चलके नामाकरण करल गेल अछि।

                                     
 • मलङ व नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत जनकप र अञ चलक सर ल ह ज ल ल म अवस थ त एकट नगरप ल क छ मलङ व नगरप ल क सर ल ह ज ल क सदरम क म
 • श य म न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • ज र नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक नगरप ल क छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • क ष त रप न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • ब च न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • च ल ख न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • च ख न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • ग र म द न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • झ ल न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • शहर न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल
 • म ग प व न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र, जनकप र अञ चलक द लख ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ज ल ल व क स सम त द लख स क ष प त पर चय ज ल ल

Users also searched:

...
...
...