Back

जिला - नेपालक जिलासभ. नेपालमे कयौ गाँउ आ वार्डसभ मिल जिला बनल अछि तथा जिलासभ मिल अञ्चल बनल अछि आ अञ्चलसभ मिल विकास क्षेत्र बनल अछि । ५ विकाश क्षेत्रसभमे पुरे ..



                                               

दड़िभङ्गा जिला

दड़िभङ्गा जिला पूर्वी भारतक बिहार राज्यक ३८ जिलामे एक जिला छी। ई जिलाक मुख्यालय दड़िभङ्गा शहर छी। दड़िभङ्गा जिला दड़िभङ्गा प्रमण्डलक एक जिला छी। ई जिलाके उत्तरमे मधुबनी जिला, दक्षिणमे समस्तीपुर जिला, पूर्वमे सहर्षा जिला आ पश्चिममे सीतामढ़ी जिला आ मुजफ्फरपुर जिला अछि। ई जिला २,२७९ किमी २ के क्षेत्रफलमे फैलल अछि। दड़िभङ्गा शब्द फारसी भाषाक दर-ए-बङ्ग सँ आएल मानल जाइत अछि। सन् १८७५ मे तिरहुतसँ अलग करि दड़िभङ्गाक जिला बनाएल गेल छल। मिथिला क्षेत्रक ई जिला अपन प्राचीन संस्कृति, संस्कृत आ बौद्धिक परम्पराक लेल विख्यात रहल अछि। मिथिला संस्कृतिक केन्द्र रहल ई जिला आम, मखान तथा माछक लेल सेहो प्रसिद्ध अछि।

                                               

बलियाँ जिला

बलिया जिला भारतक उत्तर प्रदेश राज्यमे एकटा जिला छि। ई जिला उत्तर प्रदेशक सभसँ पूर्वी जिला अछि । जिलाक मुख्यालय बलियाँ सहर छी । जिलाक प्राकृतिक सीमा घाघरा आर गंगा नदी बनाओत छी आर ई जिला दुनोंक मध्यमे त्रिभुजक आकार मे स्थित छी। बलियाँ जिलाक पूर्व मे बिहार राज्य छी आर उत्तर में देवरिया जिला, दक्खिन में गाजीपुर जिला आर पच्छिम मे मऊ जिला स्थित अछि ।

                                               

वेहारी जिला

वेहारी जिला, पाकिस्तानक पञ्जाब प्रान्तक एक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, वेहारी शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल ४,३७३ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या २,६१३,०२० छल । एतय बाजल जायवला प्रमुख भाषा पञ्जाबी अछि, जबकि उर्दू प्रायः हर जगह समझल जाइत अछि । साथे अङ्ग्रेजी सेहो अधिकांश शहरी केन्द्रसभमे समझल जाइत अछि । प्रमुख प्रशासनिक भाषासभ उर्दू आ अंग्रेजी छी ।

                                               

किशनगञ्ज जिला

आकृति:टेम्पलेट बिहारका जिल्ला तथा प्रमण्डलहरू जिलाक माध्यमसे बग्ने प्रमुख नदीहरुमा महानंदा, Kankai, Mechi, Donk, Ratua र रमजान Sudhani सभ अछि। किशनगञ्ज जिला भारतक बिहार राज्यक ३८ जिलामे एक जिला छी।

                                               

अररिया जिला

अररिया भारतक बिहार प्रान्तमे अवस्थित एक शहर आ जिला छी। अररिया जिला बिहार राज्य, भारतक अड़तीस जिलासभमे सँ एक छी आ अररिया शहर ई जिलाक प्रशासनिक मुख्यालय सेहो छी। अररिया जिला पूर्णिया प्रमण्डलक एक भुभाग छी। ई जिलाक २८३० वर्ग किमी क्षेत्रक क्षेत्रफल अछि।

                                               

खूंटी जिला

खूंटी जिला भारतक राज्य झारखण्ड क दक्षिण छोटानागपुर विभागक २४ जिलासभमे सँ एक छी । सन् २००७ सितम्बर १२ मे खूंटी जिला राँची जिलासँ पृथक भेछल । सन् २०११ कें भारतक जनगणनाक आधारमे झारखण्डक जिलासभमे सँ ई सभसँ कम जनसङ्ख्या भेल दोसर स्थानक जिला छी । ई जिलाक मुख्यालय खूंटी शहर छी ।

जिला
                                     

जिला

नेपालमे कयौ गाँउ आ वार्डसभ मिल जिला बनल अछि तथा जिलासभ मिल अञ्चल बनल अछि आ अञ्चलसभ मिल विकास क्षेत्र बनल अछि । ५ विकाश क्षेत्रसभमे पुरे नेपाल फैलल अछि । नेपालमे कुल ७५ जिलासभ अछि ।

                                     
 • क ठम ड ज ल ल न प लभ ष म य ज ल ल न प लक र जध न ज ल छ न प ल अध र ज यक मध य पह ड प रद शम प र वम स ग भञ ज य ङ, पश च मम व डभञ ज य ङ, उत तरम
 • क ल क ट ज ल न प लक एकट ज ल अछ
 • र पन द ह ज ल न प लक एकट ज ल अछ
 • डड ल ध र ज ल अङ ग र ज Dadeldhura District स न सह यत ज नक र न प लक स द र - पश च म ञ चलक मह क ल अञ चलक एकट पह ड ज ल छ एह ज ल क स म न प रवम
 • ओखलढ ङ ग ज ल न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक सगरम थ अञ चलम पड व ल पह ड ज ल म स एक छ प र वस पश च मतर फ क रमश च ड ह एत ग ल ई ज ल क त न द श स
 • ध द ङ न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त रक ब गमत अञ चलम अवस थ त मध य पह ड ज ल छ उत तर ह म लय पर वतसस दक ष णक मह भ रत पर वत श र ङ खल तक फ लल न प लक एकम त र
 • ग रख ज ल गण डक अञ चलक न प लक एकट ज ल अछ ग रख ज ल क सदरम क म ग रख बज र छ ज प थ व न र यण नगरप ल क म अवस थ त अछ र ष ट र य जनगणन अन स र
 • सप तर ज ल न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक सगरम थ अञ चलम अवस थ त अछ ई ज ल क प रवम स नसर पश च मम स र ह उत तरम उदयप र ज ल तथ दक ष णम भ रतक
 • स र ह ज ल न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक सगरम थ अञ चलम प र व भ गक दक ष ण स म न म रहल ज ल छ ई ज ल क प र वम सप तर ज ल बल न नद पश च मम
 • म रङ ज ल अङ ग र ज Morang District स न सह यत ज नक र न प लक प र व ञ चल व क स क ष त र, क श अञ चलम अवस थ त औद य ग क ज ल छ प र व ञ चलक ऐत ह स क
 • रस व ज ल न प लक एकट ज ल अछ न र व चन आय ग न प ल द व र न र ध रण कएल ग ल, ज ल गत न र व चन क ष त र अन तर गत रस व ज ल कऽ नक स न च द ल ग ल अछ
 • क भ र पल ञ च क ज ल न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त रक ब गमत अञ चलक एकट ज ल छ न प ल एक करणप र व वर तम न क भ र ज ल बन प पन त ध ल ख ल, प चख ल
                                     
 • झ प ज ल न प लक ज ल म स एकट ज ल छ ई ज ल म च अञ चलम अवस थ त अछ ई ज ल क क ष त रफल वर ग क म आ जनसङ ख य कर व ल ख अछ ई ज ल क
 • ब ज र ज ल न प लक स द रपश च म ञ चलक स त अञ चलम अवस थ त एक ह म ल ज ल छ यई ज ल क स म न बझ ङ ज ल ह म ल ज ल म ग ज ल क ल क ट ज ल आर अछ म ज ल स
 • न प लक एक ज ल छ इ ज ल न प लक पह डम पडएत अछ इ ज ल न प लक अमर शह द दशरथ चन दक जन मभ म छ पह न एह ज ल ड ट अन तर गत पडएत छल ब तड ज ल न प ल
 • क ष त र, जनकप र अञ चलम अवस थ त एकट द र गम पह ड ज ल छ र जध न सम त रहल मध यम ञ चल व क स क ष त रक हम ज ल म अवस थ त र म छ प स व स व ध क ह स वस एकट
 • सङ ख व सभ ज ल न प लक एकट ज ल अछ सङ ख व सभ न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक क श अञ चलम अवस थ त ह म ल भ गक एक द र गम ज ल छ ई ज ल प र वम त प ल ज ङ
 • क स क ज ल न प लक ग र ख प रद शक गण डक अञ चलम अवस थ त एक पर यटक य ज ल छ ई ज ल अन नप र ण ह मश र ङ खल तथ म छ प च छ र ह म लयक क खम रहल अछ क स क
 • द ल ख ज ल न प लक एकट ज ल अछ न प लक र ष ट र य जनगणन ग व स तह र ष ट र य य जन आय ग, न प ल सरक र, न भ म बर अभ गमन त थ न भ म बर
 • द ङ ज ल न प लक एकट ज ल अछ
 • ह म ल ज ल न प लक एकट ज ल अछ
 • ज म ल ज ल न प लक एकट ज ल अछ
                                     
 • प रमण डलक एक ज ल छ ई ज ल क उत तरम मध बन ज ल दक ष णम समस त प र ज ल प र वम सहर ष ज ल आ पश च मम स त मढ ज ल आ म जफ फरप र ज ल अछ ई ज ल क म
 • म ग ज ल न प लक एकट ज ल अछ
 • ड ल प ज ल न प लक एकट ज ल अछ
 • अवस थ त ज ल छ ई ज ल न प लक क ल भ भ गक क ष त रफल आ क ल जनसङ ख य क लगभग भ ग ओगटन अछ जनघनत वक ह स ब स न प लम मह त तर ज ल प चम स थ नम
 • स नसर ज ल अङ ग र ज Sunsari District स न सह यत ज नक र न प लक प र व ञ चलक क श अञ चलम रहल अत य ध क जनघनत व भ ल ज ल छ ए ज ल क दक ष णम
 • म च अञ चलकऽ च ईर ज ल मध य कऽ एकट पह ड ज ल इल म न प लकऽ पचहत तर ज ल मसऽ सब स प रव अवस थ त एक रमण य ज ल छ ह लकऽ इल म ज ल न प ल एक करण ह ए सऽ
 • धनक ट ज ल न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक, क श अञ चलम अवस थ त पह ड ज ल छ ई ज ल क सदरम क म धनक ट नगरप ल क प र व ञ चल व क स क ष त रक क ष त र य
 • जनकप र अञ चलम अवस थ त एक ज ल छ ई ज ल न प लक भ त र मध सम अवस थ त अछ र जध न स नवन र म त ब प र जम र गक ब ट भऽ ई ज ल पह च म क ल म टर य त र

Users also searched:

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, नेपाल के कानून,

...

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन.

ZEE Rajasthan News 33 जिला 33 ख़बर देखिए. जा रहा है और अनौपचारिक श्रोत स्तरीय संस्थाओं ने उन प्राकृतिक स्रोतों के. व्यवस्थापन में अपने सामर्थ्य को दिखाया है वहीं आज गाँव एवं जिला स्तरीय संस्थाओं. की संलग्नता भी. गृह मन्त्रालय. डाउनलोड सामाजिक विकास मन्त्रालय. हाम्रो बारेमा. back कार्यालयको परिचय पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुकाे नामावली संगठन संरचना जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुको कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नम्बर नागरिक. जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की. अछाम में भी एक कोरोना संक्रमित की. उन्होंने बताया कि कोरोना की पुष्टि होने के बद उन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन में दूसरे चरण के कोरोना संक्रमण के कारण सुदूर प्रदेश के पहाड़ी जिले डोटी तथा अछाम में एक.





जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा.

खोटांङ जिल्ला अदालत दैनिक. 33 जिला 33 ख़बर देखिए प्रदेश की हर जिले की बड़ी खबर Rajasthan News Coronavirus. नेपाल के कानून. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ. हेटौंडा, मकवानपुर जिला. पिकविका. प.सं.: २०७६ ​०७७. च.नं.: पती प्रदेश. मकवानपुर. C008. क्र.स. उम्मेदवारको नाम, थर. १७. अजय कुमार पंडित. १८. सरस्वती बरुवाल. १९. सिरु ढकाल. स्थायी ठेगाना.


​जिला अदालत तेह्रथुममा ७७ प्रतिशत.

Дистрикт административно территориальная единица в разных государствах и странах в разные эпохи времени. В русских переводах дистрикты часто обозначаются как районы или округа. दशगजा क्षेत्र में घेरा लगाने का काम. जिले की भारत के साथ जुडी सीमा के 38.6 किलोमीटर दूरी के अंदर से होनेवाले आवागमन को नियंत्रित करने के लिए घेरा लगाने का काम शुरू किये जाने की जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय. जिला कांग्रेस सेवा दल Himachal Pradesh. ​जिला अदालत तेह्रथुममा ७७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट. न्यूजलय. बुधबार २५, साउन २०७४. Share Tweet. तेह्रथुम । आर्थिक वर्ष ०७३ ७४ मा जिल्ला अदालत तेह्रथुमले ७७ दशमलव ६२ प्रतिशत. अनटाइटल्ड Untitled. खोटांङ जिल्ला अदालत. पेशी स्थिती विवरण. दैनिक पेशी सूची साप्ताहिक पेशी सूची विस्तृत विवरण. मिति. सुनवाइ मिति: २०७८ ०२ १६ देखि २०७८ ०२ २१ सम्मको साप्‍ताहिक पेशी.





PM CARES का किया क्या। किशनगंज जिला.

गिरफ्तार ये व्यक्ति भारत के बिहार किशनगंज सुखानाडिगी पदमपुर का 32 वर्षीय फरबेद आलम होने की जिला प्रहरी कार्यालय झापा के प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापा ने जानकारी दी।. किशनगंज हलचल किशनगंज: कल 16 भैंस. किशनगंज: कल 16 भैंस सहित तीन चार दिनों के अंदर 40 से ज्यादा गौवंश की मौत गौशाला परिसर में स्थित संस्था गौ ध्यान फाउंडेशन की देखरेख में हुई है।गौरक्षा का.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →