Back

नेपालक अञ्चलसभ - नेपालक विकास क्षेत्रसभ, डडेल्धुरा जिला, सगरमाथा अञ्चल, रौतहट जिला, सप्तरी जिला, महाकाली अञ्चल ..                                               

नेपालक विकास क्षेत्रसभ

नेपालके १४ अञ्चलमे बर्गिकरण करल गेल अछि आर ई अञ्चलसभके ७५ जिलामे बर्गिकरण करल गेल अछि । १४ प्रशासकीय अञ्चलसभके ५ समूहमे बिभाजित कैरके ५ विकास क्षेत्रसभके निर्माण करलगेल अछि । ४ विकास क्षेत्रसभमे ३-३ अञ्चलसभ छि और १ विकास क्षेत्रमे २ अञ्चलसभ अछि। विकास क्षेत्रसभके निर्माण करईमे सम्पूर्ण विकास क्षेत्रसभमे हिमाल, पहाड आर तराईके भू-भाग परैगन अञ्चलसभके केने अछि ।

                                               

डडेल्धुरा जिला

डडेल्धुरा जिला (अङ्ग्रेजी: Dadeldhura District सुनु नेपालक सुदूर-पश्चिमाञ्चलक महाकाली अञ्चलक एकटा पहाडी जिला छी । एहि जिलाके सिमाना पूरवमे डोटी, उत्तरमे बैतडी आर दक्षिणमे कञ्चनपुर सँ जोडल अछि आर एहि जिलाक पश्चिममे भारतक उत्तराखण्ड परएत अछि ।

                                               

सगरमाथा अञ्चल

सगरमाथा अञ्चल अङ्ग्रेजी: Sagarmatha zone सुनु नेपालकऽ एकटा अञ्चल छि, जुन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमे परै अछि। यी अञ्चल मऽ उत्तर मऽ हिमाली जिलासभ सगरमाथा सहित, बिच मऽ पहाडि जिलासभ तथा दक्षिण मऽ भित्री मधेश जिला, उपत्यका परै अछि। यी अञ्चल कऽ उत्तर सिमाना चीन कऽ तिब्बतसँग मिलैत अछि और दक्षिण सिमाना भारत कऽ बिहारसँग मिलैत अछि। यी अञ्चल कऽ पूरव मऽ कोशी अञ्चल अछि और पश्चिम मऽ जनकपुर अञ्चल अछि।

                                               

रौतहट जिला

रौतहट नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, नारायणी अञ्चलक दक्षिणपूर्वी तराई क्षेत्रमे अवस्थित जिला छी । ई जिलाक पूर्वमे सर्लाही, पश्चिममे बारा, उत्तरमे मकवानपुर आ दक्षिणमे भारतक बिहार राज्यक सितामढी आ पूर्वी चम्पारण जिला पडएत अछि । समुद्र सतहसँ १२२ मिटरसँ २४४ मिटरधरिक उचाईमे अवस्थित रौतहट जिलाक क्षेत्रफल १,१२६ वर्ग किलोमिटर अछि।)। रौतहट जिलाक सदरमुकाम गौर छी ।

                                               

सप्तरी जिला

सप्तरी जिला नेपालक पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्रक सगरमाथा अञ्चलमे अवस्थित अछि । ई जिलाक पूरवमे सुनसरी, पश्चिममे सिराहा उत्तरमे उदयपुर जिला तथा दक्षिणमे भारतक बिहार प्रदेश परैत अछि।

                                               

महाकाली अञ्चल

महाकाली अञ्चल अङ्ग्रेजी: Mahakali Zone सुनु नेपाल कऽ क्षेत्रिय वर्गीकरण अनुसार सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रके एकटा अञ्चल छि। यी अञ्चल कऽ ४ जिलासभमे वर्गिकरण करल गेल अछि।

                                     

नेपालक अञ्चलसभ

 • न प लक अञ चलसभ 1 म च 8 ल म ब न 2 क श 9 धवल ग र 3 सगरम थ 10 र प त 4 जनकप र 11 कर ण ल 5 ब गमत 12 भ र 6 न र यण 13 स त 7 गण डक 14 मह क ल
 • क ष त रसभक न र म ण करलग ल अछ व क स क ष त रसभम - अञ चलसभ छ और व क स क ष त रम अञ चलसभ अछ व क स क ष त रसभक न र म ण करईम सम प र ण व क स क ष त रसभम
 • ज ल क पश च मम भ रतक उत तर खण ड परएत अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल ल सभ
 • अञ चल अछ और पश च म मऽ जनकप र अञ चल अछ स ल ख म ब ओखलढ ग ख ट ङ उदयप र सप तर स र ह न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ न प लक क ष त र य बर ग करण
 • population by districts, Central Bureau of Statistics CBS Nepal भ ग ल क अवस थ त ज व स र तहट, अभ गमन त थ - - न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक क श अञ चलक म रङ ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र ट ड क जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • Central Bureau of Statistics CBS Nepal न र व चन आय ग न प ल, न र व चन आय ग न प ल कऽ आध क र क व बस इटम उपलब ध नक स न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • मह क ल अञ चल म ट ज ल अछ द र च ल ब तड डड ल ध र कञ चनप र न प ल क क ष त र य वर ग करण तथ अ चल न म कन न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • ग ल अछ स त अञ चल म ट ज ल अछ बझ ङ ब ज र ड ट अछ म क ल ल न प ल क क ष त र य वर ग करण तथ अ चल न म कन न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • करल ग ल अछ स ख व सभ भ जप र त ह रथ म धनक ट स नसर म रङ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ न प लकऽ क ष त र य बर ग करण ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर
 • न प लक क श अञ चलक सङ ख व सभ ज ल क एक नगरप ल क छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख Central Bureau of Statistics CBS न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
                                     
 • न प लक स व ध न क ध र अन स र सङ घ य ल कत न त र क गणतन त र न प लक म ल स रचन सङ घ, प रद श आ स थ न य तह कर तह ह इत आ न प लक र ज य शक त क प रय ग
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र ग दकक जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र च ल च ल क जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र ज र मल क जनस ख य 3, 887 अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र क ल ब ङक जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र इर ट रक जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र गज रम ख क जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र एकतप प क जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • population by districts, Central Bureau of Statistics CBS Nepal न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत
 • तथ ज ल सभ म ल अञ चल बनल अछ आ अञ चलसभ म ल व क स क ष त र बनल अछ व क श क ष त रसभम प र न प ल फ लल अछ न प लम क ल ज ल सभ अछ न प लक ज ल सभ
 • न र यण नद क न मस य अञ चलक न म करण करल ग ल अछ न र यण अञ चल म ट ज ल अछ र तहट ब र पर स मकव नप र च तवन न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
                                     
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र जम न क जनस ख य 3, 277 अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र चम त क जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र च स प न क जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • म च अञ चलक त प ल ज ङ ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र ल व ङक जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • व क स क ष त र अन तर गत पर अछ म च नद क न म स य अञ चलक न म करण करल ग ल अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ न प लकऽ क ष त र य बर ग करण
 • जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख Central Bureau of Statistics CBS न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख Central Bureau of Statistics CBS न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ

Users also searched:

नेपालक विकास क्षेत्रसभ, परत, नपलक, नबनध, वकस, नमवल, मतदत, आयग, रवचन, परणम, नपल, रवचनआयगनपल, शसनरवकसनबनध, रवचनआयगपलमतदतनमवल, परतधसभनरवचनपरणम, नरवचन, सशसनभनकह, महतव, सशसन, शसन, दगवकस, दगसकमहतव, कषतरसभ, नपलकवसकषतरसभ, नपलमतदतसच, डडेल्धुरा जिला, डडधरजल, सगरमाथा अञ्चल, अञचल, सगरमथ,

...

दिगो विकास.

अबधि भाषा 8 8.indd. नेपाल अधिराज्यको मध्यमाञ्‍चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने नारायणी अञ्‍चलको पाँच जिल्लाहरु मी. पश्‍चिममा साविक पाँच गाउँ विकास समितिहरु छैठो विशेष गाउँ सभा सम्पन्न ।. निर्वाचन आयोग नेपाल मतदाता नामावली. अनटाइटल्ड Untitled. फोटो सौजन्य नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यु.एन.डि.पी. हुने राष्ट्रिय योजना आयोग तथा मन्त्रालयका कर्मचारी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्रका गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, १२. नेपाल मतदाता सूची. शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय. खाँडाचक्र नगरपालिका कालिकाेट, क‍र्णाली प्रदेश,नेपाल सरकार साताैं नगर सभा विगतमा यस नगरपालिका सामाजिक, आर्थिक, विकास लगाएतको क्षेत्रमा निकै पछि परेको भएता पनि कागती, टिमुर आदीको पकेट क्षेत्र बनाई ३०,००० भन्दा वढी विरुवा वितरण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।.

HimalDoc ICIMOD.

Запрос должен включать:. Untitled Province 2 Homepage. सुमित्रा कोईराला भण्डारी डडेलधुरा. जिल्ला अमरगढी न.पा वडा नं.४ आविता का उपलक्ष्यमा बाँकी का जिला शान इकोजनका लागि को नितिमा तोकिएको शादी. वाली का मुक्ता गोवा वह न निको.


सगरमाथा अञ्चल यातायात कार्यालयमा.

सिराहा। अनेक अनियमितताको विवादमा आइरहने सगरमाथा अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय​. Solution khabar सगरमाथा अञ्चल आयुर्बेद. राजविराज उपचारका क्रममा एक बिरामीको आज मृत्यु भएपछि यहाँस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ । बिहान उपचारका लागि भर्ना भएका.

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी.

Rojgar Sanyojak Vacancy Notice 2077 078.pdf माधव. Запрос должен включать:. जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान. रौतहट जिला गंगा पिपरा न्यूज़. को ध्यानाकर्षण गराएका छन । महासंघका जिला अध्यक्ष भरतराज विष्ट र इन्सेकद्वारा खाँडाचक्र नपामा गठित मानव अधिकार समूहका उपाध्यक्ष दक्षीणा शाहद्वारा… April 11, 2021 कालिकोट.

जिल्ला समन्वय समिति सिरहा.

आयोगको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय. उदयपुर, सिरहा र सप्तरी जिल्ला जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषा सर्लाही, सिन्धुली, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मकवानपुर नारायणी अञ्चलका सबै जिल्लाहरू जिला शिक्षा.


भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे Gorkhapatra Online.

ज्योति विकास बैंकले महाकाली अञ्चल अस्पताल, कञ्चनपुर प्युठान जिल्ला अस्पताल, बिजुवार प्युठानलाई एक थान बेबी वार्मर प्रदान गरेको छ ।. Search Jobs Job Vacancies in Kathmandu Nepal Kumari Job. सेती र महाकाली अञ्चल अस्पतालमा विशेष व्यवस्था मिलाइएको र जिल्ला अस्पतालहरूलाई समेत व्यवस्थित गरिएको बताइएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले. महाकाली अञ्चल अस्पतालमा Darpan Dainik. Share with: महाकाली अञ्चल अस्पतालले उधारोमा मागेर औषधी वितरण. कञ्चनपुर भीमदत्तनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालले विगत केही महिनायता लक्षित वर्गलाई वितरण गर्नुपर्ने औषधी.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →